Nieuws

Inbreng RAI Vereniging op consultatie CO2 HDV succesvol naar Tweede Kamer

De reactie van RAI Vereniging op de consultatie van het ministerie van IenM over het EU-voorstel voor CO2-monitoring en -rapportage van zware bedrijfs­voertuig­en (Heavy Duty Vehicles) is goed geland.

Inbreng RAI Vereniging op consultatie CO2 HDV succesvol naar Tweede Kamer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het overgrote deel van onze reactie opgenomen in het kabinetsvoorstel dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De reactie van RAI Vereniging is uiteraard mede tot stand gekomen door een uitvraag onder haar leden en door kennis verkregen via onze deelname in verschillende internationale gremia. Een mooi voorbeeld van ‘the voice of the industry’ die bijdraagt aan toekomstig beleid.

Afgelopen mei hebben de EU-lidstaten ingestemd met het wetsvoorstel voor de bepaling van brandstofverbruik en CO2-uitstoot van nieuwe trucks. De industrie is blij met de voortgang in het proces naar nieuwe wetgeving, maar heeft ook zorgen. De vervolgstap betrof een reactie van EU-lidstaten.

De Europese Commissie (EC) heeft een concept-wettekst aan de Europese Raad en het Europees Parlement (EP) gestuurd om de CO2-uitstoot van vracht­wagens en bussen (HDV) te monitoren en te rapporteren (zie de eerste download hiernaast).

Eerder is al de tekst met de simulatietool VECTO aangenomen die onder meer de meetmethodiek beschrijft. Samen met het voorliggende concept vormt VECTO een eerste en belangrijke stap op weg naar CO2-normering voor HDV. Een voorstel daarvoor wordt verwacht in de eerste helft van 2018.

Europese overeenstemming

De nu voorliggende concept-wettekst over monitoring en rapportage is een zogenoemd ‘co-decisie-voorstel’, wat wil zeggen dat de lidstaten (Europese Raad) en het EP het hierover samen eens moeten worden. Deze concept-wettekst regelt meer transparantie en toegankelijkheid van relevante data van HDV voor lidstaten, de EC en derden en maakt de CO2-uitstoot van HDV inzichtelijker. Net zoals de andere EU-landen, moet Nederland hierover dus een positie innemen. Nederland doet dat met een regeringsstandpunt dat naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Onze inbreng

RAI Vereniging is als relevante stakeholder benaderd om haar bevindingen hierover te delen. Daarvan hebben wij uiteraard gebruikgemaakt, waarvoor een uitvraag is gedaan onder een selectie van leden. Met resultaat (zie tweede bijlage hiernaast), want onderstaande paragraaf met onze bevindingen is opgenomen in het regeringsstandpunt:

“De branche­organisatie RAI-vereniging is positief over dit voorstel. Via de Europese koepel­organisatie ACEA [en CLCCR] heeft de RAI meegewerkt bij de totstandkoming van het voorstel. De industrie ziet het belang in van wereldwijde CO2-reductie en zet zich hier dan ook hard voor in. RAI benadrukt dat de industrie sterk innoveert, uiteraard met een snelheid die bij kleinere partijen hoger kan liggen dan de grotere. Daarentegen hebben de grotere partijen veelal sterkere schouders waar het gaat om het dragen van lastenverzwaring.

RAI en VDL wijzen op het belang van de levensvatbaarheid van de relatief kleinere Europese spelers bij deze aanstaande wetgeving. Inzake de door­belasting van kosten, als mede voor de uiteindelijke concurrentiepositie van alle partijen moet er aandacht worden gevraagd voor de lastendruk. Dit geldt ook voor de lastendruk die gepaard gaat met de totale CO2-certificering van onderdelen en voertuig­en door OEM’s.

Daarnaast geeft RAI aan dat sommige van de voor rapportage aangemerkte data niet geschikt zijn voor openbaarmaking. Fabrikanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het intellectueel eigendom van hun innovaties gewaarborgd blijft. Tenslotte vraagt RAI om consistentie met andere relevante regelgeving (VECTO) als het gaat om het topepassingsgebied van voertuig­categoriën.”

Vervolg

Het standpunt (hiernaast als derde bijlage te downloaden), is de basis voor de Nederlandse inzet in de onderhandelingen in Brussel, die vermoedelijk vanaf september van start zullen gaan. Met deze processtap is de wijze van monitoren en rapporteren over CO2-uitstoot van Heavy Duty Vehicles door lidstaten een stap dichterbij gekomen. In Nederland zal wellicht de RDW aangewezen worden om de registratie van deze CO2- uitstoot op zich zal nemen, zoals dat nu ook al gebeurd voor personen­auto’s en LCV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleids­adviseur duurzaamheid.

Downloads

EU COM_2017_279_NL incl bijlage

Reactie RAI Vereniging op Commissievoorstel 2017-279 tbv kamerstandpunt

Kamerstandpunt monitoring_en_rapportering_CO2-emissies_van_nieuwe_zware_bedrijfs­voertuig­en