Nieuws

Knelpunten belemmeren opmars zero emissie trucks

De vracht­wagensector staat in de startblokken om het voortouw te nemen in de transitie naar zero emissie. Om die overgang te versnellen behoren het creëren van de juiste marktomstandigheden en het wegnemen van de bestaande knelpunten tot de essentiële randvoorwaarden.

Knelpunten belemmeren opmars zero emissie trucks

Om bij alle belanghebbenden en de politiek helder op het netvlies te krijgen op welke wijze de transitie naar zero-emissie in de trucksector vorm moet krijgen, organiseert RAI Vereniging op 31 oktober het Zero Emissie Truck Debat.

Een gebalanceerd technologieneutraal beleid is naar het oordeel van RAI Vereniging één van de voorwaarden om een doorbraak van zero emissie trucks te realiseren.

Verder dient er een robuuste Europese laad- en tankinfra komen en moet de overheid extra financiële middelen beschikbaar stellen om de aanschaf van fors duurdere uitstootloze trucks rendabel te maken.

Investeringsdilemma

De truckmarkt kende in 2022 een behoorlijke dynamiek. Er is na de coronapandemie nog altijd sprake van een inhaalvraag en de orderportefeuilles zijn goed gevuld. Als gevolg van de verstoringen in de toeleveringsketen zijn de levertijden echter langer en kunnen fabrikanten hun productie onvoldoende opvoeren. Tegelijkertijd worstelen veel transporteurs met de vraag in welke voertuig­en zij nu eigenlijk moeten investeren om te verduurzamen. Hoewel vrijwel alle merken inmiddels bezig zijn met zero emissie hebben met name vervoerders en verladers moeite om uitstootloze trucks binnen hun logistiek te integreren. Dat heeft alles te maken met de inzetbaarheid van e-trucks, de laadmogelijkheden, de actieradius, etc.’

Drempels wegnemen

Om een succesvolle overgang naar zero emissie trucktransport mogelijk te maken is het volgens RAI Vereniging noodzakelijk om een aantal drempels weg te nemen.

Zo dient het (overheids)beleid niet uitsluitend gericht te zijn op batterij-elektrische voertuig­en, maar ook ruimte te bieden aan alternatieve aandrijftechnieken, zoals waterstof of hernieuwbare brandstoffen. De invoering van nieuwe technologieën heeft bovendien alleen kans van slagen bij een adequate laad- en tankinfra. Vervolgens is het van belang dat Nederland zich houdt aan het Europese milieubeleid en niet vooruit gaat lopen door strengere normen te gaan hanteren dan in Brussel is afgesproken. Die eisen zijn helder: 15 procent CO2-reductie in 2025; 30 procent CO2-reductie in 2030 en vanaf 2040 mogen er geen brandstofmotoren meer op de markt komen.

Technologieneutraal beleid

Het is ongewenst dat in ons land een lappendeken aan wetgeving in steden de klimaatambities in de weg staat. Dat vraagt om stabiel en consistent nationaal beleid met een nationale agenda. De overheid dient aan te geven wat de doelstellingen zijn en moet aan de voertuig­fabrikanten zelf overlaten welke technieken zij daarvoor inzetten.

Om de markt voor zero emissie mobiliteit vlot te trekken is ten slotte doelgerichte financiële stimulering onontbeerlijk. De subsidieregeling AanZET (Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks) die in april werd ingevoerd, is een prima instrument om de vraag naar uitstootloze trucks aan te jagen. Dat bleek ook uit het aantal subsidieaanvragen. De subsidiepot van 13,5 miljoen euro was vanwege de enorme vraag binnen één dag leeg en is later met 25 miljoen euro opgehoogd. Dit bewijst dat er onder transporteurs en verladers een grote behoefte is om te vergroenen. RAI Vereniging is daarom in gesprek met het ministerie van IenW om er voor te zorgen dat er in 2023 een vervolg op de AanZET-regeling komt.

Zero Emissie Truck Debat 31 oktober

Tijdens het Zero Emissie Truck Debat op 31 oktober in de Fokker Terminal in Den Haag bespreekt RAI Vereniging met belanghebbenden uit het bedrijfs­leven, politiek en overheid de problematiek van de elektrificatie van het zwaar wegtransport. Ondernemers en transporteurs zien zonder meer het belang van emissieloos vervoer, maar door het ontbreken van een voldoende betrouwbare laadinfrastructuur en voldoende financiële steun, zijn zero emissie trucks nog niet rendabel. De aanmeldingen voor dit event zijn reeds gesloten.