Nieuws

Mobiliteits­alliantie: regeerakkoord goede aanzet, maar meer nodig voor aanpakken problemen bereikbaarheid

  • secties:Alle secties
  • soort inhoud:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

De Mobiliteits­alliantie ziet in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord aanknopingspunten om de bereikbaarheid van regio en stad te verbeteren, maar vraagt ook om meer ambitie en een langetermijnvisie.

Mobiliteitsalliantie: regeerakkoord goede aanzet, maar meer nodig voor aanpakken problemen bereikbaarheid

Dit akkoord is een goede aanzet met oog voor belangrijke opgaven zoals de ontsluiting van woningbouw, onderhoud en het uitbreiden van de infrastructuur. Tegelijkertijd is er meer nodig voor het aanpakken van de problemen. Alleen al de instandhoudingsopgave van de hoofdinfrastructuur en de onderliggende netwerken vragen om stevige extra investeringen. Als we daarbij ook de bevolkingsgroei willen opvangen en woningen bereikbaar willen maken, terwijl we onze mobiliteit verduurzamen en betaalbaar houden voor de burger, hebben we aanvullend beleid en meer middelen nodig.

Mix van maatregelen

De Mobiliteits­alliantie stelt bij haar oproep een mix van maatregelen voor om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. Het is van belang om daarbij niet alleen enkele jaren, maar ook verder vooruit te plannen.

Beter benutten

Gezien de krappe arbeids­markt en beperkte financiële middelen is het van belang om alles op alles te zetten om bestaande infrastructuur en ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarvoor is gericht beleid nodig. Bijvoorbeeld door het beter op elkaar aansluiten van vervoersstromen, de spreiding van reisbewegingen over de tijd en een eerlijk systeem van betalen naar gebruik. We vragen hiervoor de aandacht, net als voor nabijheid als integraal onderdeel van ruimtelijke ordening. Als voorzieningen dichterbij zijn, hoeven mensen minder ver te reizen. Vergeet daarbij de fiets niet als geheim wapen tegen drukte op de weg.

Groei faciliteren

Om de bevolkingsgroei en economische groei te faciliteren, blijft kwalitatief hoogwaardige infrastructuur in stad en regio’s nodig, die meegroeit met de vraag. Dat betekent voorbereidingen treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst, afmaken wat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is afgesproken en meer budget voor beheer en onderhoud. Het akkoord stelt hiervoor extra middelen beschikbaar en erkent het belang van zowel regionale bereikbaarheid als bijvoorbeeld de cruciale OV-as Amsterdam-Haarlemmermeer. Tegelijkertijd is de investering te beperkt om deze maatregelen waar te maken. Daarnaast vraagt verkeers­veiligheid om aandacht.

Verduurzaming en betaalbaarheid

Een derde aandachtspunt is verduurzaming. Duurzaam vervoer moet beschikbaar en aantrekkelijk zijn voor alle Nederlanders. De verlaging van de mrb voor zero emissie auto’s die in het akkoord staat, is daarvoor een goede stap. Ook de aandacht voor regionale (zero emissie) busnetwerken draagt bij. Aandacht voor en betaalbaarheid van álle duurzame vervoermiddelen is en blijft van belang, dus ook voor fietsen, andere duurzame tweewielers, openbaar vervoer en duurzaam goederenvervoer.

Mobiliteits­alliantie

De Mobiliteits­alliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen. Samen zetten zij zich in voor bereikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de mobiliteit in Nederland.