Nieuws

‘Ons doel is het vergroten van economische en maatschappelijke welvaart in een duurzaam en toekomst­bestendig Nederland’

DITM Partnerverhaal met TNO

‘Ons doel is het vergroten van economische en maatschappelijke welvaart in een duurzaam en toekomstbestendig Nederland’

Interview met Wiljan Willems van TNO, partner van het project DITM.


DITM staat voor Digitale Infrastructuur voor Toekomst­bestendige Mobiliteit. Het is een landelijk project dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Binnen het project werken RAI Automotive Industry NL en Brainport Development samen met partnerbedrijven aan de implementatie van de digitale infrastructuur voor ge­automatiseerd vervoer. Daardoor kunnen we onze mobiliteit efficiënter en veiliger inrichten. Aspecten zijn onder andere innovatieve digitale kaartproductiesystemen die kaarten produceren en bijwerken op basis van continue sensorwaarnemingen van de weginfrastructuur en het toenemende aantal 'slimme' voertuig­en op de weg.

Stel je even voor!

Ik ben Wiljan Willems, werkzaam bij TNO Unit Mobility & Built Environment (MBE) als Senior project­manager op de afdeling Integrated Vehicle Safety (IVS). Deze afdeling werkt aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit en transport en richt zich specifiek op het verminderen van verkeers­slachtoffers en het creëren van nieuwe concepten voor ge­automatiseerd rijden. Daartoe heeft TNO onderzoeks- en testfaciliteiten op de Automotive Campus in Helmond. Ik leid werkpakket vijf van het project Digitale Infrastructuur voor Toekomst­bestendige Mobiliteit (DITM).

Ik werk nu zo’n drieënhalf jaar voor TNO. Hiervoor heb ik ruime internationale ervaring en kennis opgedaan van de automotive (maak) industrie. Ik heb jarenlang als inkoper en projectleider gewerkt bij Volvo Cars in zowel Helmond, Born als Zweden. Tevens heb ik bij een automotive toeleverancier projecten ge­managed van Scania (Zweden en Brazilië) en BMW (China, Duitsland en USA).

Bij TNO heb ik het erg naar mijn zin omdat ik mag samenwerken met een inspirerend internationaal team van experts met diverse specialisaties en achtergronden in het veld van geïntegreerde voertuig veiligheid. Onze teams werken vaak aan projecten waarin samenwerking met bedrijven en publieke partijen essentieel is om innovatie te kunnen creëren die de concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Ik leer nog elke dag bij, zowel als persoon als op de technische inhoud. Dit maakt het werken bij TNO zo aantrekkelijk en interessant.

Wat is het doel van de pijler in Digitale Infrastructuur Toekomstige Mobiliteit waar je aan werkt?

Het doel van werkpakket 5 – Validatielab - is een test- en simulatieomgeving voor validatie op technologie en systeemniveau te realiseren. Binnen het werkpakket zal een simulatieplatform worden ontwikkeld dat de ontwikkeling van CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) technologieën ondersteunt. Het platform zal worden gebruikt om de CCAM-technologieën te testen en te valideren, die in de overige werkpakketten worden ontwikkeld. Dit platform wordt door Partner Siemens ontwikkeld en omvat de volledige ontwikkelcyclus, waaronder dataverzameling, dataextractie, CCAM-voertuig- en verkeers­simulaties, simulatie modelverificatie en -validatie alsook beheer van simulatie-eisen, modellen en resultaten.

Voertuig, wegkant, infrastructuur en digitale data-infrastructuur raken steeds meer geïntegreerd. Het simulatieplatform is hierop voorbereid. Hierdoor kunnen we micro-simulaties op voertuig­niveau koppelen met de macro-level mobiliteits­simulaties om effecten van de gekozen CCAM-oplossingen te testen en te valideren op een grotere schaal (stad, regio, land). Hiermee kunnen we dus bepalen wat de maatschappelijke impact is van de invoering en mogelijke opschaling van verschillende configuraties van de CCAM-applicatie. Wat zijn de mogelijke effecten op bereikbaarheid, doorstroming, energie­systeem, verkeers­veiligheid en luchtkwaliteit? In hoeverre dragen deze bij tot een leefbare stad? Daarnaast wordt gekeken naar de inclusiviteit: hoeveel en welke groepen mensen gaan (en moeten) er gebruik van maken, en wie profiteren er van deze systemen.

Het 'Validatielab' maakt het mogelijk om onderbouwde (toekomstige) systeemkeuzes te maken, inrichtingsvraagstukken en investeringsbesluiten voor implementaties van CCAM te onderbouwen voordat er grote investeringen gedaan worden. Bovendien worden risico’s eerder geïdentificeerd en gemitigeerd en het aantal iteraties bij implementatie gereduceerd. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op voor bedrijven en overheden die CCAM-oplossingen implementeren. Ook de RDW heeft bijvoorbeeld baat bij het Validatielab als voorportaal voor ontwikkelende partijen die bij RDW/MITC goedkeuring aanvragen voor toelating op de weg.

Tegelijkertijd biedt het Validatielab ook de mogelijkheid om innovatieve digitale concepten (in de Cloud, middels het data sharing eco­systeem) te kunnen testen. Het Validatielab heeft de ambitie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande, internationale (open) standaarden zodat interoperabiliteit gewaarborgd wordt. Het werkpakket resulteert in een validatieomgeving die ook na afloop van dit project blijvend kan worden ingezet voor andere projecten op het gebied van digitale weginfrastructuur.

Naast een virtuele testomgeving zal ook een fysieke testomgeving worden ingezet waarbij de ontwikkelde CCAM-technologie van de DITM partners daadwerkelijk kan worden getest in een realistische omgeving. De resultaten hiervan kunnen vervolgens worden gebruikt om de simulaties te kunnen valideren. Hierbij zullen reeds bestaande geïnstrumenteerde (publieke) terreinen of wegen worden ingezet en hun digitale eco­systeem aangesloten op de simulatieomgevingen. Voertuig­en, voorzien van een aansluiting op dit digitale platform (middels communicatie), kunnen actief gebruik maken van de informatie die beschikbaar wordt gesteld en ook actief informatie delen met het netwerk, en daarmee innovatieve mobiliteits­oplossingen testen in een realistische omgeving.

Waarom is het belangrijk voor je om mee te doen aan dit project?

Ik houd graag van schone lucht, en sta niet graag in de file. Maar ik wil ook graag comfortabel en veilig met mijn auto van A naar B kunnen reizen.

Ik merk echter dat de wegen na het coronatijdperk alweer aardig vol aan het raken zijn. De bevolking blijft de komende jaren nog doorgroeien en we worden gemiddeld steeds ouder. Het kan dus nog drukker gaan worden op de toch al volle wegen.

Tijdens de openingsdag van Automotive week 2023 in Helmond zei Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van TNO: “De vraag naar mobiliteit neemt wereldwijd toe en tegelijkertijd moeten we duurzamer, veiliger en efficiënter dan ooit tevoren van A naar B komen. Er is geen tekort aan slimme ideeën binnen de sector, maar het vermogen om innovaties soepel en snel op de weg te krijgen is onvoldoende.

Het DITM project en met name het Validatielab heeft als doel om slimme mobiliteits­concepten sneller op de weg te krijgen en met een zo maximaal mogelijk effect op veiligheid, doorstroom en duurzaamheid. Zo kunnen we een positieve bijdrage leveren aan een toekomst­bestendige mobiliteit. Nergens in de wereld wordt op vergelijkbare wijze als in dit DITM-project, vanuit één sterk en multidisciplinair eco­systeem, aan één en hetzelfde doel gewerkt. De projectpartners die al een sterke samenwerkingshistorie hebben, realiseren samen met nationale stakeholders een basis die bestaat uit een systeemarchitectuur, een Validatielab en publiek- private samenwerkingsafspraken. Hiermee kunnen nieuwe CCAM-implementaties worden gefaciliteerd, enerzijds om de ontwikkelingen eerder op de markt te hebben (belang private partijen), anderzijds om te borgen dat de ontwikkelingen bijdragen aan een veiliger, effectiever en schonere mobiliteit (belang publieke partijen). Door samen te werken aan geaccepteerde kaders en werkwijzen, wordt een snelle, stapsgewijze opschaling gefaciliteerd, wat in het belang van zowel overheden als bedrijven is. Het economisch en maatschappelijk rendement van CCAM worden immers pas zichtbaar bij voldoende schaalgrootte.

Door deel te nemen aan DITM draag ik een steentje bij aan het maatschappelijk belang van een goede mobiliteit.

Wat gaat de inwoner van Nederland merken van deze innovaties?

De inhoudelijke activiteiten van DITM zijn juist gericht om een positieve bijdrage te leveren aan een toekomst­bestendige mobiliteit door hem slimmer, schoner en veiliger te maken. Door inzet van slimme technologie kunnen de inwoners van Nederland dat goede van de auto, het comfort, de flexibiliteit en de snelheid blijven behouden.

Met welke partijen wil je nog meer samenwerken om succes te behalen, en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen?

Het Validatielab wordt ondergebracht in MARQ (Mobility Applied Research Quarter); een nieuw, dynamisch en open innovatiecentrum op de Automotive Campus. MARQ opent haar deuren eind 2024.

MARQ gaat een belangrijke rol spelen in de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfs­leven en de overheid. Wereldwijd verschuiven de prioriteiten in de overheids- en R&D-agenda's naar de ontwikkeling van slimme mobiliteits­ecosystemen waarin digitalisering en automatisering centraal staan. Dit kan alleen worden bereikt als traditionele partijen in de auto-industrie nauw gaan samenwerken met de ICT-sector, de verkeers­industrie en nationale en regionale overheden.

Daarom werkt TNO samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond aan de ontwikkeling van MARQ, een dynamisch en open innovatiecentrum voor slimme mobiliteit. Met MARQ stelt TNO haar collectieve kennis, geavanceerde test- en onderzoeksfaciliteiten en simulatiemodellen beschikbaar in een laagdrempelig innovatie- en research hub. Het open karakter stimuleert samenwerking en het delen van kennis en middelen.

Ik kom graag in contact met ondernemingen waarbij die interesse is gewekt om meer te willen weten wat MARQ voor hun kan betekenen. Neem contact met mij op: wiljan.willems op tno punt nl