Nieuws

Veel partijen roeren zich in aanloop naar Commissievoorstel CO2-grenswaarden trucks

Begin mei 2018 komt de Europese Commissie naar alle waarschijnlijkheid met haar wetsvoorstel over de regulering van CO2-uitstoot van nieuwe zware bedrijfs­wagens.

Veel partijen roeren zich in aanloop naar Commissievoorstel CO2-grenswaarden trucks

Na VECTO, en ‘monitoring en rapportage’ betreft ‘Grenswaarden’ de laatste fase in de aanloop naar Europees bronbeleid voor trucks.

Een groot aantal betrokken partijen roert zich inmiddels in deze Europese grenswaarden-discussie.

Ook Nederland als lidstaat van de EU gaat inzetten op een ambitieuze reductie voor Europese CO2-grenswaarden. Mede ingegeven door de CO2-doelstellingen uit het Regeerakkoord, te weten 49% in 2030 (t.o.v. 40% in de EU). Daartoe schrijft Nederland momenteel aan een positionpaper ‘EU CO2-grenswaarden zware bedrijfs­wagens’ voor haar eigen lobby in de EU. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) trekt het proces van dit positionpaper.

IenW heeft ook RAI Vereniging gevraagd deel te nemen aan de stakeholderswerkgroep die deze position paper gaat schrijven. Wij hebben daarop uiteraard enthousiast gereageerd en belangrijke input geleverd. Andere stakeholders zijn EVOfenedex, BOVAG, TLN, Stichting Natuur en Milieu, CE Delft en TNO. Samen is hard gewerkt aan een eerste concept.

RAI Vereniging heeft als vertegenwoordiger van de vracht­wagen­industrie en de carrosserie- en trailerbouw veel praktijkkennis, klantervaring en tijd in het eerste concept gestoken. Ook is er door RAI Vereniging veel overleg geweest met ACEA en individuele ACEA-truckleden om de nodige input te leveren.

Tot onze spijt echter, liggen de reductie-ambities van de Nederlandse overheid en die van de industrie te ver uiteen. Daarom kan RAI Vereniging, mede onder de vlag van ACEA, het paper niet verder steunen. Dit besluit is inmiddels ook kenbaar gemaakt aan het ministerie van IenW die deze positie weliswaar betreurt maar zeker ook begrijpt.

Pijlers voor CO2-grenswaarden

RAI Vereniging en ACEA zijn van mening dat het toekomstige kader voor CO2-grenswaarden op de volgende belangrijke pijlers moet zijn gebaseerd:

  1. Zorg voor robuustheid van de referentiedata (2019) door gebruik van de VECTO-tool
  2. Definieer ambitieniveau en timing: 2025/2030 CO2-doelen HDV
  3. Diversiteit van de markt: algemene vlootreductiedoelstelling die wordt toegepast op alle voertuig­subgroepen
  4. Credit­systeem: credits / debits moeten de werkelijke CO2-emissies weerspiegelen (dwz elke ton telt mee), om ervoor te zorgen dat flexibiliteit niet leidt tot oneerlijke of ongewenste effecten.
  5. VECTO voortdurend updaten: innovatie, zoals eco-features belonen door deze ook in VECTO onder te brengen
  6. Focus op het ‘totale truck-/trailer-combinatie’ en niet op componenten: de meest kostenefficiënte benadering
  7. CO2-wetgeving trucks is onderdeel van een groter geheel: consistentie tussen beleid voor klimaat en luchtkwaliteit
  8. Logische eenheid: trucks en bussen bestaan bij de gratie van vervoersbehoefte, Daarbij hoort een juiste eenheid om CO2-uitstoot te kwantificeren, te weten gr/t*km, gr/m3*km voor trucks en g/passenger*km voor bussen.

Position paper ACEA

Binnenkort verschijnt het definitieve en uitgebreide position paper van ACEA die we natuurlijk ook aan alle bedrijfs­wagenleden zullen sturen.

Een andere ‘partij’ die zich roert in de discussie is de Europese milieuclub Transport & Environment. Zij organiseert een event, samen met de industrie en de Commissie op 11 april. U kunt zich wellicht nog daarvoor aanmelden.

De laatste fase van het komen tot CO2-wetgeving voor zware bedrijfs­wagens is dus nu in volle gang. Vele partijen roeren zich in de discussie. RAI Vereniging vertegenwoordigd haar truck-, trailer- en componentenleden hierin uiteraard zo goed mogelijk gedurende dit jarenlange proces. Het is echter aan de Europese Commissie om tot een uiteindelijk besluit te komen voor de CO2-grenswaarden. De industrie zet op haar beurt alles op alles om trucks zuiniger te maken. Marktwerking is daartoe een bewezen middel. Als Brussel met CO2-grenswaarden komt per 2025, gaat de industrie wederom verder op haar pad van CO2-reductie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleids­adviseur Duurzame Mobiliteit en Onderwijs.

Gerelateerde dossiers