Nieuws

Veranker cruciale rol van mobiliteit in verkiezings­programma’s en regeerakkoord

Mobiliteits­alliantie doet concrete voorstellen om duurzame mobiliteit betaalbaar te maken: Mobiliteit moet betaalbaar blijven.

Veranker cruciale rol van mobiliteit in verkiezingsprogramma’s en regeerakkoord

Dat is nodig om Nederland bereikbaar te houden. Ook moet duurzame mobiliteit gestimuleerd worden om het draagvlak voor de duurzaamheidstransitie te vergroten. Daarom doet de Mobiliteits­alliantie – een samenwerking van 25 mobiliteits­partijen – een gezamenlijke oproep aan de politiek. Zij vraagt daarin om de cruciale rol van mobiliteit te verankeren in de verkiezings­programma’s en het regeerakkoord. De Mobiliteits­alliantie doet daarbij concrete voorstellen die de betaalbaarheid van duurzame mobiliteit voor iedereen verbeteren.

De Mobiliteits­alliantie is een breed samenwerkingsverband van relevante partijen in de mobiliteit, waaronder de ANWB, de NS, de drie grote stadsvervoerders, Wandelnet, RAI Vereniging, Schiphol en de BOVAG. “Met onze kennis en ervaring willen we er gezamenlijk voor zorgen dat Nederlanders hun woning, onderwijs, werk, zorg, recreatie en andere voorzieningen goed kunnen blijven bereiken”, zegt Marga de Jager, CEO van de ANWB en voorzitter van de Mobiliteits­alliantie. “Mobiliteit is dus geen doel op zich, maar draagt bij aan de economie en de mogelijkheid om mee te doen aan onze samenleving.”

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is de verwachting dat onder meer woningbouw, stikstof en de klimaatopgave centrale thema’s worden. Mobiliteit speelt bij al die thema’s een cruciale rol. De Jager: “We vragen politieke partijen om bij al deze centrale thema’s ook rekening te houden met het belang van mobiliteit en dit een plek te geven in hun verkiezings­programma en daarna in het regeerakkoord.”

Mix van maatregelen nodig

De Mobiliteits­alliantie stelt bij haar oproep een mix van maatregelen voor om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren.

1 Groei faciliteren
Om de bevolkingsgroei en economische groei te faciliteren, blijft kwalitatief hoogwaardige infrastructuur nodig, die meegroeit met de vraag. Dat betekent voorbereidingen treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst, afmaken wat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is afgesproken en meer budget voor beheer en onderhoud.

2 Beter benutten
Bestaande infrastructuur kan beter worden benut. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van personen- en goederenhubs, een afsprakenkader voor Mobility as a Service (MaaS), de spreiding van reizigersstromen en een eerlijk systeem van betalen naar gebruik.

3 Meer nabijheid
Wanneer mensen dichter bij huis toegang krijgen tot voorzieningen, werk en recreatiegebieden, hoeven zij minder (ver) te reizen. Daarom moet nabijheid een integraal onderdeel worden van ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Stimuleren van verduurzaming

De komende jaren wordt de grote uitdaging om duurzame mobiliteit betaalbaar te houden. Daarom vraagt de Mobiliteits­alliantie het Rijk ook om te investeren in verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van nul-emissie­auto’s te stimuleren. Maar ook via het faciliteren van multimodale oplossingen, waardoor onder meer forenzen (voor een deel van de reis) eerder kiezen voor het ov, lopen, of deel-scooters.

Tot nu toe werd slechts een klein gedeelte van de gelden uit het Klimaatfonds uitgetrokken voor de verduurzaming van mobiliteit, terwijl in het Klimaatakkoord is afgesproken dat mobiliteit 12% van de CO2-reductie realiseert. De Jager: “Ons streven is om van elke kilometer een betaalbare, duurzame kilometer te maken én om Nederland in die ambitie mee te krijgen. Daarvoor zijn miljarden euro’s extra nodig.”

Over de mobiliteits­alliantie

De Mobiliteits­alliantie is een uniek samenwerkingsverband van meer dan 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteits­systeem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. De alliantie zet zich in om mobiliteit hoog op de politieke agenda te krijgen, bijvoorbeeld door expliciete aandacht en geld in het coalitieakkoord van het kabinet. De kernwaarden duurzaam, veilig en betaalbaar van RAI Vereniging zijn ook waarden van de Mobiliteits­alliantie. RAI Vereniging is een van de oprichters van de Mobiliteits­alliantie; is zeer actief in de verschillende werkgroepen en participeert in het voorzittersoverleg.

Laat ons weten wat je hiervan vindt!

  • Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.
  • Uw emailadres zal enkel gebruikt worden om u, indien aangegeven, op de hoogte te houden van nieuwe reacties op dit bericht.
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze voor bots onleesbaarder worden gemaakt.