Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) is al bijna 50 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert dat in Nederland op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt, zowel in het belang van de consument als de adverteerder.

Stichting Reclame Code

RAI Vereniging, in de persoon van Cees Boutens, maakt sinds 2006 deel uit van het bestuur van Stichting Reclame Code.

Nederlandse Reclame Code
In de Nederlandse Reclame Code zijn regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De regels zijn opgesteld in overleg met adverteerders, reclamebureaus en media.

De Code bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte. Het Algemene Gedeelte bepaalt dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Het Bijzondere Gedeelte bevat bijzondere reclamecodes over specifieke producten en diensten. Deze bepalingen zijn een aanvulling op het Algemene Gedeelte.

In het Bijzondere gedeelte is ook de Code voor personenauto’s. In 2009 is deze code geactualiseerd. In de code staan richtlijnen hoe om te gaan met aspecten als snelheid, veiligheid en milieuprestaties.

Online check
SRC heeft een online check gemaakt voor de Reclamecode Personenauto’s. Op deze site kan snel worden gecontroleerd wat wel en niet mag in autoadvertenties. Via links wordt ook verwezen naar recente uitspraken van de reclamecodecommissie.

Financieel
De werkzaamheden van de Stichting worden gefinancierd via een omslagstelsel. Adverteerders die adverteren in Nederlandse media betalen per 1 miljoen euro reclamebestedingen € 250.

RAI Vereniging heeft er, op verzoek van haar leden, voor gekozen om deze afdracht collectief te regelen. Over de hoogte van de afdracht wordt ieder jaar overlegd met de Stichting.

Klachtenorgaan
De Reclame Code Commissie is het onafhankelijke klachtenorgaan dat oordeelt of reclame-uitingen in overeenstemming zijn met de Nederlandse Reclame Code. Tegen elke beslissing van de Reclame Code Commissie kan men in beroep gaan bij het College van Beroep.