Kerndossiers 2016 RAI Autovak / Aftermarket, Equipment & Industry

Belangenbehartiging en beïnvloeding van besluitvorming ten gunste van een toekomstbestendige aftermarket en toeleveranciers industrie is waar het om gaat.

Om dit te realiseren is het beleid erop gericht om te spreken met één mond als representatieve gesprekspartner in het maatschappelijke en politieke debat, om namens de aftermarket, equipment en industry te kunnen optreden bij de verschillende stakeholders. 
Naast goede en zichtbare communicatie hierover is een actuele en zichtbare positionering van belang. 

Kerndossiers
Om de belangenbehartiging en beïnvloeding goed te kunnen uitvoeren worden per jaar de kerndossiers vastgesteld die op gebied van nationale en Europese wetgevingsdossiers actueel zijn.
In de meeste gevallen bestaat bij een kerndossier een koppeling met één van onze Europese koepelorganisaties; CLEPA, FIGIEFA, EGEA en ETO. Europese koepels waarin we actief betrokken zijn. 

Voor 2016 spelen staan de volgende kerndossiers centraal:

1 - Implementatie Europese APK wetgeving (Equipment)

Vasthouden aan adviezen RDW werkgroepen over toekomstige APK frequentie, keuringseisen, apparatuur en Land & Bosbouw Tractoren. RDW heeft implementatieadviezen aangeboden aan ministerie I&M. Richtlijn moet uiterlijk 20 mei 2018 van toepassing zijn
Met daarnaast aandacht voor belang van tail pipe versus OBD en aanwezigheid correct werkend roetfilter.

2 - E-call en borgig OTP voor voertuigdata (Aftermarket & Industry) 

Lobby voor een open toegang en gestandaardiseerd platform voor alle huidige en toekomstige vormen van voertuig connectiviteit (right to connect).
Waarborgen en wettelijk vastleggen van een gelijkwaardige concurrentiepositie voor alle stakeholders (bedrijven en consumenten) aangaande de toegankelijkheid, gebruik van informatie en toepassingsmogelijkheden van draadloze communicatie met en vanuit het voertuig. Met aandacht voor robuuste wetgeving om te waarborgen dat data en connectiviteit beschikbaar blijven/komen voor alle relevante spelers in de markt. 

3 - Euro V/VI wetgeving en opvolging Ricardo adviezen (Aftermarket & Equipment)

Verbetering van het doorvoeren voor het digitaal beschikbaar stellen van technische informatie voor reparatie en onderhoud (right to repair), op het gebied van format van aanlevering en diversiteit van interfaces en websites. Verbetering van definitie databegrip RMI, security en safety. Verbetering in kosten en contractuele verplichtingen wedergebruik data. Gelijkwaardige beschikbaarheid van technische informatie is waar het om gaat.

Door de Europese Commissie uitgevoerde studie (RICARDO-Study) voor het digitaal beschikbaar stellen van reparatie- en onderhoudsdata (Euro V wetgeving) bevat hiervoor adviespunten die wij graag in wetgeving verankerd zien. 

4 - Pilot kentekenplaten met ‘chips’ (Aftermarket)

Vasthouden aan advies vanuit de branchebrede werkgroep aan het Kabinet om kentekenplaten beter te bevestigen (branche) en RFID-technologie  in te voeren (overheid)
Uitdaging voor bevestiging ligt nog voor ons. Proef met RFID door Miniserie Defensie, RDW, Douane en onze leden loopt. 

5 - Monitoring opslag gevaarlijke stoffen (Aftermarket) 

Helderheid en consistentie creëren voor distributeurs op het gebied van handhaving en toepassingen over hoe te handelen met gevaarlijke stoffen voorgeschreven vanuit de diverse gemeenten in Nederland
Dossier wordt in samenwerking met EVO ingevuld en bevat aspecten op het gebied van ADR wetgeving, PGS15 wetgeving en de EVO Quick scan. Het realiseren van een interpretatiedocument staat open als optie.