Besluit beheer verpakkingen 2014

11 maart 2016

Het Besluit beheer verpakkingen 2014 is van toepassing op alle bedrijven die beroepsmatig verpakkingen als eerste op de Nederlandse markt brengen. Producenten en importeurs zijn individueel verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en hergebruik van het gebruikte verpakkingsmateriaal.

lege dozen

Het Besluit (en de bijbehorende Regeling) is op 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton uit 2005 (de nu dus vervallen opvolger van de voormalige Regeling verpakking en verpakkingsafval en het bijbehorende Convenant Verpakkingen 3). Met het Besluit geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.

Eisen aan verpakkingen 
Het Besluit stelt in o.a. artikel 2 en 3 eisen aan verpakkingen. Zo is het onder meer verboden een verpakking in de Europese Unie op de markt aan te bieden of met dat doel voorhanden te hebben waarvan de totale concentratie van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom of verbindingen daarvan in die verpakking of in een verpakkingscomponent meer dan 100 ppm-gewicht bedraagt.

Verantwoordelijkheden uitbesteden
Het Besluit geldt zowel voor losse verpakkingen als voor verpakkingen om producten die beroepsmatig geïmporteerd worden in Nederland. Het bedrijf (de producent of importeur of de fiscale eenheid waartoe deze producent of importeur behoort) dat jaarlijks meer dan 50.000 kilogram verpakkingen in de handel brengt of in Nederland ingevoerde verpakkingen als afval afvoert, moet  elk jaar voor 1 augustus aan Onze Minister een verslag over de uitvoering in het voorafgaande kalenderjaar uitbrengen.

Door deelname aan en betaling van een afvalbeheersbijdrage aan een collectieve organisatie (het afvalfonds verpakkingen) kunnen bedrijven bepaalde verantwoordelijkheden uitbesteden (zie ook artikel 8 en 9 van het Besluit).

Huishoudelijk afval
Bedrijven zijn op basis van het Besluit ook financieel verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van verpakkingen die in het huishoudelijk afval bij de consumenten terecht komen. Dit heeft er mede toe geleid dat per 1 januari 2008 de Verpakkingenbelasting is geïntroduceerd. In 2012 zijn er door het bedrijfsleven en de overheid nieuwe afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Daarmee is de verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 afgeschaft en omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Hiervoor is het Afvalfonds Verpakkingen opgericht. Per 1 januari 2015 is dit ook formeel opgenomen in het Besluit beheer verpakkingen 2014.  

In de maart 2016 nieuwsbrief (hiernaast te downloaden) attendeert het Afvalfonds Verpakkingen de deelnemers op veelvoorkomende fouten die zij constateerden tijdens de administratieve controles die het Afvalfonds Verpakkingen uitvoert op de ingediende aangiften. Het Afvalfonds Verpakkingen geeft u graag advies hoe u deze fouten kunt voorkomen. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: Gewicht van verpakkingen, Ontdoen bij import, Toevoegen van verpakkingen, Fiscale eenheid en Branche specifieke regelingen.

Meer informatie: