Publicatiereeks Gevaarlijk Stoffen (PGS)

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden zodanige eisen beschreven dat er een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu kan worden bereikt.

Checklist

De PGS bestaat uit een dertigtal publicaties die worden beheerd door de PGS-beheerorganisatie. PGS-15 gaat nader in op de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in een verpakking en behandeld de PGS-28 bijvoorbeeld de ondergrondse opslag van en afleverinstallaties voor vloeibare aardolieproducten. Het vormt het referentiekader voor het Activiteitenbesluit, de vergunningverlening in het kader van o.a. de Wet milieubeheer en voor het toezicht op de naleving van wet en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

De PGS-15 
De PGS-15 is een richtsnoer, dat betekent onder meer dat gemotiveerd van de bepalingen kan worden afgeweken als het gelijkwaardigheidbeginsel is toegepast. Dit houdt in dat een bedrijf moet aangeven welke alternatieven maatregelen en voorzieningen worden getroffen en welk veiligheidsniveau daarmee wordt bereikt. Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens of dit niveau gelijkwaardig is met het in PGS-15 beschreven niveau. Een voorbeeld van hoe dit kan is beschreven in de Handleiding PGS-15. In 2014 en 2015 is er gewerkt aan een herziening van de PGS-15. Het concept van de herziene PGS 15, versie 2015, is sinds juni 2015 beschikbaar gekomen voor een openbare commentaarronde. In september 2016 is PGS-15:2016 versie 1.0 (09-2016) gepubliceerd.

Handleiding PGS-15 
De Handleiding PGS-15 is ontwikkeld door Kenniscentrum InfoMil om gebruikers van de PGS-15 te ondersteunen. De handleiding bevat geen volledige weergave van de eisen uit PGS-15, maar geeft vanuit een andere invalshoek uitleg over de inhoud van PGS-15 en hulpmiddelen voor de toepassing en interpretatie van PGS-15. 

Hoewel de bepalingen uit paragraaf 4.1.1 (artikelen 4.1 t/m 4.10) van de Ministeriële regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer uiteindelijk leidend zijn, kan met behulp van de handleiding PGS-15 tevens bepaald worden of uw bedrijf onder de werkingsfeer van de PGS-15 valt of niet. Zo is er afhankelijk van de ADR-klasse en de verpakkingsgroep van het product een bepaalde ondergrens in de PGS-15 beschreven. Zodra in het bedrijf die ondergrens overschreden wordt, is de PGS-15 van toepassing en worden er, afhankelijk van de mate van overschrijding, eisen gesteld aan o.a.:

  • De verpakking 
  • Het gescheiden houden van stofcombinaties 
  • Het gebouw / de opslagvoorziening 
  • Het aanwezige personeel

Disclaimer / intellectuele eigendomsrecht van de PGS-15
De hieronder als download beschikbaar gestelde versie van de PGS-15 is het intellectueel eigendom van de PGS beheerorganisatie. Op basis van de gebruiksvoorwaarden is het bekijken en (digitaal) bewaren van de publicatie en het maken van prints voor eigen individueel gebruik toegestaan. De auteursrechten op deze publicatie berusten bij de PGS-beheerorganisatie. RAI Vereniging controleert periodiek of de informatie op deze webpagina nog actueel is en/of op deze webpagina de meest actuele versie van de PGS-15 wordt gepubliceerd. Eventuele onjuistheden of onduidelijkheden ontvangen wij graag van u. Indien u zeker wilt weten of de hier gepubliceerde versie van de PGS-15 nog steeds actueel is, dient u de website publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl te raadplegen.


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972