Wetgevingskader

Meer informatie over het wetgevingskader voor de opslag van (verpakte) gevaarlijke stoffen vindt u hieronder.

wetboek

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook bekend als het Activiteitenbesluit (milieubeheer), is sinds 1-1-2008 de opvolger van o.a.:

  • Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
  • Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer 
  • Besluit opslag- en transportbedrijven

 

De bepalingen over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (zoals accu’s, koel- en remvloeistof en spuitbussen) staan beschreven in paragraaf 4.1.1 (afdeling 4.1) van het Activiteitenbesluit en inparagraaf 4.1.1 (artikelen 4.1 t/m 4.10) van de Ministeriële regeling (lees: Activiteitenregeling milieubeheer). Daarbij wordt tevens verwezen naar de PGS-15.

Vergunning 
Tot 1 oktober 2010 was in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit bepaald welke bedrijven een vergunningsplicht hebben. Bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen hadden de categorie j, m en o bedrijven (dit zijn o.a. opslagvoorzieningen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen) een vergunning voor hun bedrijfsactiviteiten nodig. Sinds 1 januari 2011 is de milieuvergunning vervangen door een omgevingsvergunning voor de betrokken inrichting gebaseerd op Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De opslag van sommige gevaarlijke stoffen kan leiden tot vergunningplicht. Indien binnen een bedrijf meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen is er zeker een vergunningplicht van toepassing.

Opslag in verkoopruimte 
Hoeveel verpakte gevaarlijke stoffen in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte mogen worden opgeslagen is geregeld in artikel 4.8 van de ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit, met andere woorden: in artikel 4.8 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Op de website van kenniscentrum Infomil is desgewenst een nadere toelichting na te lezen. Belangrijk is dat de hoeveelheid die opgeslagen mag worden beperkt wordt als boven de verkoopruimte een ruimte aanwezig is van derden met een woon-, bijeenkomst-, onderwijs- en/of logiesfunctie.

Kenniscentrum Infomil 
Kenniscentrum InfoMil is onderdeel van de directie RWS Leefomgeving van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein, voor meer informatie over kenniscentrum Infomil.