Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde 2- en 3-wielers

10 juni 2020

De Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde twee- en driewielers is gebaseerd op een kaderRichtlijn en dertien bijzondere Richtlijnen, waarvan er één een zogenaamde Multi-Richtlijn is (met twaalf onderwerpen verdeeld in twaalf hoofdstukken). Afhankelijk van de (technologische) ontwikkelingen zijn deze Richtlijnen één of meerdere keren aangepast of vervangen.

scooter en fiets in Amsterdam

Historie in vogelvlucht
In het verleden had elk land in Europa zijn eigen nationale typekeuringseisen voor de verschillende categorieën voertuigen; voor fabrikanten erg lastig. Vandaar dat op 17 juni 1999 de Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde twee- en driewielers in werking is getreden. Vier jaar later konden nieuwe gemotoriseerde twee- en driewielers niet meer geregistreerd worden op basis van een nationale typegoedkeuring.

Categorieën van voertuigen
De Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde twee- en driewielers kent zeven categorieën van voertuigen, te weten:

  • L1e = tweewielige bromfiets
  • L2e = driewielige bromfiets
  • L3e = tweewielige motorfiets zonder zijspan
  • L4e = tweewielige motorfiets met zijspan
  • L5e = driewielig motorrijtuig
  • L6e = vierwielige bromfiets
  • L7e = vierwielig motorvoertuig overeenkomstig artikel 1, lid 3b.

Meer informatie over deze zeven categorieën staan in de nadere toelichting die hiernaast te downloaden is. 

Uitzonderingen
Op basis van de definities zijn volgende voertuigen van de Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde twee- en driewielers de uitgezonderd:

a) voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/h;
b) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door lichamelijk gehandicapten;
c) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd;
d) voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in wedstrijden;
e) voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, de ordehandhavingsdiensten en de medische nooddiensten;
f) landbouw- of bosbouwvoertuigen die vallen onder Verordening (EU) nr. 167/2013
g) voertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor gebruik in het terrein en ontworpen zijn om op onverharde oppervlakken te rijden;
h) fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt [speed-pedelecs zijn dus niet uitgezonderd!];
i) zelfbalancerende voertuigen;
j) voertuigen die niet met ten minste één zitplaats zijn uitgerust;
k) voertuigen uitgerust met een bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.

Voorbeelden van deze uitzonderingen zijn in een schema in beeld gebracht en hiernaast te downloaden.

Nieuwe kader Verordening categorie L
Op 1 januari 2016 is de nieuwe kaderverordening 168/2013 in werking getreden. De Europese Commissie heeft als taak de onderliggende details in regelgeving vast te leggen. Hiervoor zijn vier bijbehorende gedelegeerde uitvoerings- en implementatie Verordeningen gepubliceerd.    Als u bent ingelogd, treft u hiernaast een overzicht aan met daarin een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen per Verordering. Leden kunnen desgewenst meer (detail)informatie over de laatste stand van zaken per e-mail opvragen bij het secretariaat.

Officiële publicaties
Op de website van de Europese Commissie zijn alle Richtlijnen voor de Europese typegoedkeuring voor gemotoriseerde twee- en driewielers in de Engelse taal te raadplegen. De Nederlandse versies van al deze publicatiebladen zijn voor leden opvraagbaar bij het secretariaat van RAI Vereniging.

Aanpassingen
Aanpassingsvoorstellen voor het wijzigen van (de bijlagen) de verschillende Richtlijnen, afkomstig van een lidstaat of de Europese commissie, worden met de betrokken partijen afgestemd in de MCWG (MotorCycle Working Group). 
Aanscherpingen van de emissie-eisen voor gemotoriseerde twee- en driewielers worden over het algemeen besproken in een speciale subwerkgroep van de MVEG (Motor Vehicle Emissions Group). Deze subgroep is bekend als de ‘MVEG – Motorcycles’.

Meer informatie: Website RDW