Meeneemheftrucks

Volgens de wet mochten meeneemheftrucks voorheen slechts één meter achter het voertuig uitsteken, maar in de praktijk werd 1,20 m gedoogd. In 2002 was er sprake van dat de overheid af wilde van dit gedoogbeleid. Vanwege de bezwaren uit de branche is besloten 1.20 m vooralsnog te blijven gedogen.

meeneemheftruck

Wel is toen overleg gestart hoe het wettelijk geregeld zou moeten worden en welke maximale oversteek nu wenselijk of nodig is.
Uiteindelijk is besloten dat een maximale uitsteek van 1,20 meter in de wet geregeld moest worden, waardoor een gedoogbeleid niet meer nodig is. Die bepaling is opgenomen in het Voertuigreglement (art. 5.18.12).

Verruiming naar 1.50 m
De wens van de branche was echter om tot een uitsteek van maximaal 1,50 m te komen. De overheid was van mening dat dit alleen kon in combinatie met een stabiliteitsverklaring van de leverancier van het voertuig of de meeneemheftruck, dan wel de carrosseriebouwer. In zo’n stabiliteitsverklaring wordt aangegeven dat de stabiliteit van het voertuig niet in het geding is als zonder lading, maar met meeneemheftruck, wordt gereden.
De bepalingen over de uitsteek van 1,50 m zijn opgenomen in de nieuwe tekst van art. 5.18.12 die als onderdeel van de nieuwe Regeling Voertuigen op 1 mei 2009 in werking is getreden.

Verklaring
Met de verklaring, die in het voertuig aanwezig moet zijn, moet worden aangetoond dat de aslasten en de last onder de koppeling van het voertuig bij belading met uitsluitend de meeneemheftruck voldoen aan de van toepassing zijnde maximale waarden (volgens artikel 5.18.18). De verklaring moet ook een aanduiding van het type meeneemheftruck bevatten. Er worden geen specifieke ander eisen aan de verklaring gesteld.
RAI Vereniging heeft een modelverklaring opgesteld. Deze is akkoord bevonden door het Ministerie van IenM.