MIA Vamil

07-01-2014

De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur & Milieu voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Bankbiljetten
MIA

MIA staat voor milieu-investeringsaftrek. Het doel van de MIA is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven. Het is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Een bedrijf kan tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Vamil
Vamil staat voor willekeurige afschrijving milieu-investering. Het doel van de Vamil is het stimuleren van de marktintroductie van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel.

Milieulijst
De MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen, maar worden soms gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De Milieulijst wordt jaarlijks herzien.

Uitvoerende instanties
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen AgentschapNL) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO verricht de technische controle van de meldingen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en bepaalt dan of MIA\Vamil mag worden toegepast.

In principe worden de regelingen niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Vanaf 1 januari 2009 is het mogelijk een deel van het budget van een opvolgend jaar aan te spreken. Ook kan een teveel aan budget meegenomen worden naar een volgend jaar. Als daar reden toe is, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Indien men vóór de sluiting heeft geïnvesteerd (dus een verplichting aangaat), kunt men deze kosten uiterlijk drie maanden na investeringsdatum melden.

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA\VAMIL. Men komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als de investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:
• Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. De ministeries van I&M en Financiën stelt deze lijst jaarlijks op.
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
• De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
• Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.200 zijn.
• Men kan voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

MIA/Vamil voor QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur
Per 1 januari 2014 is MIA\Vamil gewijzigd. Voertuigen met geluidsreducerende voorzieningen met een Piek-certificaat konden al eerder in aanmerking komen. Nieuw is dat onder bedrijfsmiddelcode A 3170 (stille bakwagen of trekker) de gehele truck kan worden gemeld, mits:

  • behorend tot voertuigcategorie N2 of N3
  • deze een aandrijfgeluid heeft van ten hoogste 72 dB(A)
  • deze een motor heeft die voldoet aan Euro VI-eisen
  • deze is voorzien is van het zogenaamde QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur.

 

Versobering EV
Op de Milieulijst 2014 staan ook aardgasvoertuigen, elektrische auto’s, e-scooters en investeringen in alternatieve laad- en tankinfrastructuur. De stimulering is, onder meer vanwege het grote financiële beslag in 2013, vooral voor elektrische auto’s versoberd. Toch is er ook in 2014 nog fiscaal voordeel voor investeringen in volledig elektrische auto’s en plugin hybrides.

Onze analyse
Leden vinden de 18 voor de mobiliteitsbranche meest relevante regelingen voor investeringen in duurzaam vervoer in de notitie die u (na inloggen) hiernaast kunt downloaden. Let op: deze notitie is de herziene versie (v.2.0 van 6 januari 2014). Zorgt u ervoor dat iedereen in uw organisatie met deze versie werkt.