REACH - Leveranciers van voorwerpen

17 januari 2014

Leveranciers van voorwerpen hebben te maken met specifieke regelgeving. De regels voor de leveranciers van voorwerpen zijn op te splitsen in twee categorieën:

reageerbuis

1. Voorwerpen waarin een stof of preparaat zit die bedoeld is om vrij te komen, bijvoorbeeld een geurkaars of ruitensproeiervloeistof in een auto. Stoffen in een preparaat (dit is een mengsel van stoffen) moeten vanaf 1 juni 2008 geregistreerd zijn, tenzij er op basis van de preregistratie nog overgangsbepalingen gelden.

De registratieplicht is relevant voor:
a. de Europese producent van de stof of het mengsel dat bedoeld is om vrij te komen of
b. de Europese importeur van het voorwerp (de rechtspersoon die het als eerste het voorwerp op de Europese markt brengt).

2. Alle voorwerpen, dus zowel voorwerpen waarin geen stoffen zitten die bedoeld zijn om vrij te komen, als voorwerpen waarin ook stoffen zitten die bedoeld zijn om vrij te komen.

De leveranciers hebben tenminste twee verplichtingen:
a. De leverancier van het voorwerp moet vermijden dat er een stof in het voorwerp verwerkt is, die niet toegestaan is omdat de stof, of de specifieke toepassing van die stof, is opgenomen in de lijst met verboden stoffen. Dit is de lijst met restricties in bijlage XVII van Verordening 1907/2006. Op deze lijst staan onder andere Arseen, Asbest, Cadmium en Kwik.

b. Een informatieplicht richting afnemers op basis van artikel 33 van Verordening 1907/2006 indien in het voorwerp een zeer risicovolle stof zit die:

  • aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1% en
  • opgenomen is in de kandidaat-lijst voor bijlage XIV van Verordening 1907/2006 en openbaar gemaakt is door het Europees Agentschap voor chemische stoffen

c. Vanaf medio 2011 geldt, afhankelijk van de hoeveelheid, mogelijk ook een meldingsplicht aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki. De meldingsplicht is van toepassing indien de stof met informatieplicht door de producent of importeur in een hoeveelheid van meer dan 1000 kg op de Europese markt gebracht wordt.

d. Een autorisatieplicht indien een zeer risicovolle stof in het voorwerp zit die:

  • aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1% en
  • opgenomen is in de lijst met zeer risicovolle stoffen met een autorisatieplicht (dit is bijlage XIV van Verordening 1907/2006).