Prinsjesdag 2015 en Belastingplan 2016

16-09-2015

“The same procedure as last year”, om de meest bekende quote uit Dinner for One te gebruiken. De begrotingsstukken van de diverse ministeries, de rijksbegroting en het belastingplan 2016 bevatten, evenals de laatste jaren, voor de leden van RAI Vereniging vrijwel geen snipper nieuws. Het is een opsomming van voorgenomen en al eerder aangekondigd beleid, naast constateringen dat op andere momenten besluiten genomen gaan worden.

Prinsjesdag

In dit document en de bijlagen zetten we, desondanks, de meest relevante zaken voor u als lid van RAI Vereniging op een rij.

 

 

Miljoenennota 2016
Uit de Miljoenennota 2016 wordt duidelijk dat het Kabinet in 2016 aan motorrijtuigenbelasting (MRB) en Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) 100 miljoen euro meer verwacht te ontvangen. De MRB stijgt van 4,009 miljard in 2015 naar 4,071 miljard euro in 2016 en de BPM stijgt van 1,344 naar 1,388 miljard euro. De stijging is het resultaat van onder meer een groter wagenpark en minder vrijstellingen (MRB) en een hoger BPM-bedrag per verkochte nieuwe auto in 2016.

Verder maakt de Miljoenennota melding van de outline van de Autobrief II. Het is duidelijk dat hier alle energie op wordt gezet binnen het Ministerie van Financiën. Ook minister Jeroen Dijsselbloem noemde de stelselherziening van de autobelastingen bij het presenteren van de Miljoenennota in de Tweede Kamer.

In de Miljoenennota is vervolgens nog deze lezenswaardige passage te vinden in het hoofdstuk ‘Risico’s bij de Belastingheffing.

Wij lezen: Nederland heeft via fiscale voordelen sterk ingezet op een transitie van het wagenpark naar zuinige en elektrische auto’s. Dat heeft de automarkt flink veranderd; fiscaal aantrekkelijke auto’s werden verkooptoppers. Elektrische auto’s en laadpalen zijn inmiddels gemeengoed in het straatbeeld. Fiscaal stimuleren of ontmoedigen van gedrag kan op termijn belastinggrondslagen echter ondermijnen. Zeker als het fiscaal beleid succesvol is. Dit toont tegelijkertijd de noodzaak tot tijdelijkheid van fiscale subsidies en kortingen. Ingebouwde horizon- of evaluatiebepalingen zouden het gemakkelijker maken om dergelijke regelingen bij te sturen.

Het is duidelijk dat staatssecretaris Wiebes de Autobrief II heeft geschreven met deze kennis in het achterhoofd.

Voor het overige bevat de Miljoenennota geen specifieke informatie voor de mobiliteitsindustrie.

Belastingplan 2016 en Overige fiscale wetten
In het Belastingplan 2016 wordt, en dat is redelijk uniek, in zijn geheel niet gesproken over de BPM. De MRB wordt alleen genoemd in samenhang met het heffen van MRB en Provinciale Opcenten bij niet-ingezetenen (..)

In de Overige fiscale wetten wordt melding gemaakt van de afschaffing van de mogelijkheid van de jaarbetaling van de motorrijtuigenbelasting per 1 juli 2016. Het gaat hier om een efficiencymaatregel bij de Belastingdienst. De mrb kan vanaf 1 juli volgend jaar alleen per drie maanden of maandelijks via een automatische afschrijving worden voldaan.

Ook hier geldt: alle kruit wordt droog gehouden voor de wetstekst Autobrief II die nog voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De  autofiscale maatregelen voor 2016 waren al sinds eind vorig jaar bekend, toen de Kamer het voorstel van RAI Vereniging en de andere maatschappelijke organisaties aannam.

De definitieve bedragen voor 2016, op basis van de officiële inflatiecorrectie van 0,5 %, en een overzicht van alle autofiscaliteitsmaatregelen kunt u hiernaast downloaden.

Begroting van het ministerie van Infrastructuur & Milieu
Centraal en specifiek voor 2016 staat het EU-voorzitterschap. De inzet van Nederland om integraliteit in beleid aan te brengen is prijzenswaardig. Specifieke projecten worden in bredere beleidskaders ingebed, bredere beleidskaders in samenhangend beleid en samenhangend beleid in een brede Europese context. Nederland zet met name in op integraliteit tussen enerzijds transport- en infrastructureel beleid en anderzijds milieubeleid.

Het complete overzicht van alle relevante plannen van dit voor ons belangrijke ministerie kunnen leden van RAI Vereniging hiernaast downloaden.

Begroting ministerie van Economische Zaken
Op 227 pagina’s wordt een lange opsomming gegeven van bestaand en doorlopend beleid rond topsectoren (o.a. logistiek), onderwijs (o.m. TechniekPact om technisch onderwijs en het bedrijfsleven dicht bij elkaar te brengen, waarmee wordt doorgegaan in 2016), het stimuleren van innovaties en het stimuleren en vergemakkelijken van de financiering voor het midden- en kleinbedrijf.

Speciale aandacht is er voor het onderwerp Elektrisch rijden. Hier wordt over geschreven dat:

Het project Elektrisch Rijden is onderdeel van het Energieakkoord voor duurzame groei. Uiterlijk 1 januari 2016 ligt er een nieuw beleidsplan dat volwaardig invulling geeft aan de voortzetting van het programma Elektrisch Vervoer en aansluit bij de plannen van het Formule E-team. Dit plan is tot stand gekomen onder meer op basis van de Actie-agenda Brandstoffenvisie die het kader vormt voor het Elektrisch Vervoerbeleid. Het beleidsplan heeft als focus het verzilveren van het verdienpotentieel, het adequaat faciliteren van het totale innovatiesysteem en de inpassing van de verdergaande elektrificering van mobiliteit in het energiesysteem. Het beleidsplan houdt de uitrol van voertuigen op een pad richting het doel van 2035 dat alle nieuwe personenauto’s in staat moeten zijn tot zero-emissie rijden. De uitwerking vindt vooral plaats door gebruik te maken van bestaande beleids- en ondersteuningsinstrumenten. Nederland probeert haar positie in de kopgroep van de uitrol van voertuigen en laadinfrastructuur te behouden en zich te blijven profileren als een interessante plek om innovaties te testen en te demonstreren. Dit vereist gunstige randvoorwaarden.

RAI Vereniging is als lid van het Formule E-Team direct betrokken bij de discussie over dit nieuwe beleidsplan. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar de selectie van de aan te pakken onderwerpen als ook naar de financiering van de activiteiten.