Data, Informatie en Standaardisatie

Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit nu al hebben en in de nabije toekomst nog gaan krijgen. Het binnen de sector hebben van (toegang tot) alle actuele en betrouwbare data over voertuig, gebruik en gebruiker is dé sleutel. Het vanuit de data kunnen produceren van voor processen en de klant relevante informatie biedt vervolgens toegangsmogelijkheden tot de markt van nieuwe moderne mobiliteitsdiensten en de individuele klant, prospect of lead.

ITS dashboard
Standaardisatie

In het vele overleg, al dan niet geïnitieerd door de overheid, dat er momenteel rond ITS bestaat, is in toenemende mate belangstelling voor standaardisatie van datacoderingen. Dat is goed nieuws, want als partijen elkaar hebben leren kennen en mogelijkheden zien tot samenwerking om de weggebruiker te bedienen, is standaardisatie meer dan gewenst. Veel partijen zien nu op voorhand al in dat een tijdige vorm van standaardisatie hun kansen helpt vergroten. Ook de overheid dringt aan op standaardisatie, hoewel dit op dit moment nog niet verplicht wordt gesteld. 

De mobiliteitssector binnen het bredere verband van ‘Mobiliteit en Data’
De mobiliteitssector doet er goed aan zich op korte termijn meer te gaan richten op dienstverlening rondom de mobiliteitswensen van de weggebruiker, naast traditionele aandacht voor het object. Ook (auto-) fabrikanten zijn hier volop mee bezig. Het object wordt meer en meer een commodity waar relatief weinig aan verdiend kan worden.
Echter, de data die het object en zijn berijder afscheiden en vervolgens weer gebruiken in de vorm van nuttige toepassingen op basis van informatie, rondom verplaatsingen, vormen de basis voor nieuwe verdienmodellen die op termijn lucratief zullen zijn. 

Van object naar dienst

De mobiliteitssector is van oudsher sterk georiënteerd op het vervoermiddel als object. Fabricage, import, retail en reparatie/onderhoud vormden hiervan lang de kern. Maar de wereld van de mobiliteit verschuift van oriëntatie op het object naar oriëntatie op de (mobiliteits-)dienst. Daarin wordt nog steeds wel een prominente plaats ingenomen door het object (auto, fiets, motor, etc.), maar groeit het belang van op flexibele connected manier en in combinatie met andere zaken die onderdeel vormen van de reis, zoals (informatie over) Openbaar Vervoer, flex-(werk)plekken, infotainment, verkeersinformatie, incidentenmanagement.  

Al deze zaken komen uiteindelijk op één plaats bij elkaar en dat is bij de reiziger/weggebruiker/klant. Immers, de overheid is actief om de reiziger/weggebruiker op gewenste en gepaste wijze te informeren en, indien nodig, te beïnvloeden. Het bedrijfsleven wil de weggebruiker/klant bedienen met moderne producten en diensten rond mobiliteit. Data en informatie spelen hierbij een cruciale rol.

Samenwerking
Meer dan ooit zullen dus de partijen, die allemaal de weggebruiker proberen te bereiken rondom diens mobiliteit, elkaar moeten kennen en van elkaar weten welke rol zij (kunnen) spelen in de moderne wereld van mobiliteit om zich te kunnen bezinnen op mogelijke samenwerking.  
Alleen via samenwerking kan een volledige dienstverlening worden ingevuld voor de weggebruiker. Onderdeel uit maken van dergelijke samenwerkingsverbanden betekent tevens toegang tot cruciale data over de klant, het voertuiggebruik en de voertuigconditie. Dit geldt in principe voor alle bedrijven in onze sector.

Voor een eerste beeld van bij ITS relevante projecten, organen en stakeholders voor leden van RAI Vereniging, hebben we overzicht opgesteld.