Provincies en andere lagere overheden

Vrijwel alle provincies participeren in de programma’s Connecting Mobility en Beter Benutten en zoeken in toenemende mate de samenwerking met het bedrijfsleven.

Daarnaast leveren overheden in grote hoeveelheden zogenaamde Open Data, data die voor overheidsdoeleinden zijn ingewonnen en, onder bepaalde voorwaarden, terug worden geleverd aan de private sector voor mogelijke commerciële toepassingen. 

Denk hierbij aan voertuigbewegingen, verkeersintensiteiten en parkeerinformatie. De hiervoor besproken Marktplaats voor Mobiliteits Data (MMD) vormt een belangrijk instrument om inzichtelijk te maken om welke (open) data het gaat, welke vorm en welke mogelijkheden.