Hoe maak ik de juiste keuze?

Bij het uitschrijven van een concessie kunnen nogal wat zaken meespelen. Het is zaak om op basis van de juiste informatie een effectieve keuze te maken welke zaken u in uw aanbesteding mee wil laten spelen. Wij doen u de volgende aanbevelingen, zodat u een gewogen keuze kunt maken die daadwerkelijk bijdraagt aan uw doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit of innovatie.

OV bus

Nieuw is altijd schoon
Wilt u via uw aanbesteding de luchtkwaliteit in uw stad of regio verbeteren, dan maakt het niet uit wat voor nieuwe bussen u hiervoor inzet. Iedere nieuwe bus, of deze nu een elektrische aandrijflijn of Euro VI-verbrandingsmotor heeft, is schoon (luchtkwaliteit). Dat is wettelijk verplicht, op dit vlak hoeft u dus geen eisen te stellen.

Zuinig (CO2) en CO2-besparend verdient een controlevraag
Wilt u via uw aanbesteding de CO2-uitstoot van uw openbaar busvervoer terugdringen, dan moet niet alleen gekeken worden naar de uitstoot van de bus, maar ook naar de opwekking van de energie voor deze bus. Als de CO2-uitstoot (en dus het brandstofverbruik) van de bus laag (of zelfs op het oog nihil) is, maar de energieopwekking plaatsvindt op basis van fossiele verbranding, dan kan dit de uiteindelijke netto-milieuwinst beperken.
Ook is het goed om in het achterhoofd te houden dat de totale CO2-uitstoot van het Nederlandse buspark nog geen 2 procent van de totale uitstoot van mobiliteit in Nederland bedraagt. Vraagt u zich daarom altijd af of eventuele meerkosten in dit opzicht de meest efficiënte besteding van uw lokale financiële middelen zijn.

Zet alleen uit innovatie-oogpunt in op nieuwe technologie
Wanneer u in uw aanbesteding inzet op een nieuwe, kostbare technologie, is het goed dat u zich expliciet bewust bent van het effect van deze keuze. Voor de luchtkwaliteit hoeft u dit niet te doen. Immers: de conventionele technologieën zijn inmiddels alle schoon (luchtkwaliteit). Nieuwe technologie stimuleren om CO2 terug te dringen is wellicht niet het meest kosteneffectief: aandrijftechnologie zegt immers niets over de energieopwekking en daarbij is de CO2-uitstoot van het bussenpark uiterst bescheiden en de eventuele milieuwinst die lokale investeringen op dit vlak meebrengen dus uiterst beperkt.
Wanneer u kiest voor een nieuwe technologie vanuit innovatie-oogpunt, bijvoorbeeld om deze technologie een stapje verder te helpen, dan is dat een begrijpelijke keuze. Het is echter wel zaak om deze keuze dan bewust op deze manier te maken.

De toekomstige beschikbaarheid van fossiele brandstoffen in combinatie met de maatschappelijke wens om minder afhankelijk te worden van olie- en gas-producerende landen, maken een transitie naar duurzame energiedragers op termijn wenselijk. Technologieën blijven zich ontwikkelen. Inzetten op een transitiepad is een overweging waard, maar moet dan wel in samenhang en met gerichte doelstellingen ingezet te worden.

Stil
Naast de begrippen schoon (luchtkwaliteit) en zuinig (CO2), speelt de geluidsproductie van bussen een steeds belangrijkere rol.

De roep om minder geluid wordt in stedelijke omgevingen steeds dringender. Voor de beperking van de geluidsproductie van bussen zijn Europese geluidseisen opgesteld waaraan alle bussen, onafhankelijk van het type aandrijving, moeten voldoen.