EU Milieuraad verkent compromis CO2-uitstootnormen

31 oktober 2013

Tijdens de op 14 oktober gehouden Milieuraad in Luxemburg is gesproken over de impasse die was ontstaan rond de CO2-normen voor personenauto’s. Staatssecretaris Mansveld (I&M) stuurde haar verslag daarvan deze week aan de Tweede Kamer.

Europees Parlement

Samengevat heeft de Milieuraad (vergadering milieuministers EU-lidstaten) gezegd open te staan voor een aangepast compromis, als de CO2-uitstootnorm van 95 gr/km per 2020 maar overeind blijft. De sleutel tot zo’n compromis zal naar alle waarschijnlijkheid’ liggen in de introductie van andere wegingsfactoren. Kort gezegd: een zwaardere weging van zogenaamde superkredieten, zoals door RAI Vereniging en ACEA ook eerder bepleit.

Duitsland
In juni was een principeakkoord in eerste lezing bereikt tussen Europees Parlement (EP) en de Raad, dat alleen nog door beide kanten moest worden bekrachtigd. Duitsland kon zich daarin echter bij nader inzien niet vinden en vroeg met succes om uitstel van stemming, om de implicaties van het compromis grondig te kunnen bestuderen en het nationale draagvlak te vergroten. Dat laatste lukte niet en Duitsland vond voldoende steun bij andere lidstaten om besluitvorming over dit dossier uit te stellen.

Alternatief zoeken
Om uit de ontstane impasse te komen gaf de Milieuraad, overigens op voorstel van Duitsland, het EU-voorzitterschap mandaat om samen met het EP en de Europese Commissie binnen enkele weken een alternatief te vinden dat een akkoord in eerste lezing alsnog mogelijk maakt en dat tegelijkertijd de klimaatambities en de afspraken van het akkoord uit juni respecteert. Met dit mandaat mogen eventuele nieuwe compromisvoorstellen geen afbreuk doen aan de norm van 95 g/km per 2020.

De Raad wilde het alternatief om te komen tot een besluit, een tweede lezing door EP en Raad, voorkomen omdat dit tot vertraging van besluitvorming met tenminste een jaar zou hebben geleid.

Lichte bedrijfswagens
Eerder was al overeenstemming bereikt tussen Raad en Europees Parlement over de 147-gramsnorm voor CO2-uitstoot door lichte bedrijfswagens. Omdat voor de Milieuraad al vaststond dat dit akkoord zonder problemen kan worden bekrachtigd door de Raad en het EP, was het onderwerp van de agenda gehaald. Het EP-voorstel voor het verplicht stellen van snelheidsbegrenzers voor deze categorie komt daarin niet meer voor.

Meer informatie: Wijnand de Geus