Compromis over CO2-norm personenauto's bereikt

27 november 2013

Dinsdag hebben de onderhandelaars van EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement een informeel akkoord bereikt over de nieuwe CO2-normen voor personenauto’s zoals die per 2020 moeten gaan gelden.

Europese commissie

Dit compromis is uitkomst van nieuwe onderhandelingen, die nodig waren omdat de Raad (lidstaten) eerder reeds overeengekomen maatregelen hadden geblokkeerd.

95 gram voor 95 procent auto’s – minder uitstoot dan 7,5 gram telt als superkrediet

De precieze maatregelen worden op dit moment door het comité van permanente vertegenwoordigers van lidstaten doorgerekend, maar het rust in ieder geval op twee pijlers.

De ene is dat de 95-gramseis zoals eerder bepaald voor 95 procent van de verkochte auto’s gaat gelden. Tweede pijler is dat de systematiek van ‘superkredieten’ (superzuinige auto’s die in de berekening van de gemiddelde uitstoot meer dan weegfactor één kennen) ook in de jaren 2020 – 2022 blijven bestaan. Zij worden echter wel ‘afgetopt’ op 7,5 gram CO2 per kilometer. Op dit moment zou dat betekenen dat alleen volledig elektrische auto’s als superkrediet kunnen worden ingezet.

Duidelijkheid goed voor sector
RAI Vereniging vindt het goed dat er in deze onzekere tijd duidelijkheid wordt geschapen over de normen zoals die over enige jaren gaan gelden. Voldoende aanlooptijd is voor de sector immers altijd een groot goed. Zij had wel liever gezien dat ‘superkredieten’ een langere en zwaardere weegfactor krijgen, maar begrijpt dat hier niet in eerste instantie voor wordt gekozen, onder meer omdat de aangescherpte norm in eerste instantie niet op basis van het gehele wagenpark wordt berekend.

Zij vertrouwt er op dat wanneer een zwaardere factor toch nodig blijkt om milieudoelen te halen, deze alsnog wordt toegepast. De Europese fabrikantenkoepel ACEA heeft op dit moment nog niet gereageerd op het informele akkoord.

Analyse
Zodra dit akkoord doorgerekend is en de teksten in definitieve vorm beschikbaar zijn, ontvangen de leden van RAI Vereniging onze uitgebreide analyse daarvan.

Meer informatie: Wijnand de Geus