Gepubliceerd: Nieuwe Europese APK Richtlijn

9 mei 2014

In het voortraject is de verdere Europese harmonisatie van de APK vaker behandeld in onze nieuwsbrieven. De definitieve publicatie van de Richtlijn in het Europees Publicatieblad is nu een feit.

Europa

Eerder meldden wij u nog dat er een compromis was gesloten tussen een delegatie van het Europees Parlement, de raad en de Europese Commissie. Dat compromis moest dit voorjaar nog aan het Europees Parlement en de lidstaten voorgelegd worden.
Medio maart kwam een geharmoniseerde apk voor Europa weer een stap dichterbij doordat het Europees Parlement had ingestemd met het principeakkoord rond de EU-apk. 

Publicatie in Europees Publicatieblad
Inmiddels is ook de Raad van verantwoordelijke ministers uit de verschillende lidstaten akkoord gegaan en is de Europese Commissie overgegaan tot de definitieve publicatie in het Europees Publicatieblad van Richtlijn 2014/45/EU inzake de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (APK). 

Details
De komende periode zal het secretariaat van RAI Vereniging in nauwe samenwerking met de RDW en andere stakeholders in Nederland met de stofkam door het document moeten gaan om de details uit te pluizen en na te gaan wat precies de consequenties voor de Nederlandse APK zijn, of worden op het moment dat er nog enige keuze vrijheid is voor lidstaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invoering van een APK voor motorfietsen, waarvan duidelijk is dat Nederland dat vooralsnog niet gaat invoeren. Ook zal het secretariaat van RAI Vereniging deelnemen aan het door de RDW georganiseerde seminar over de gevolgen van de nieuwe Europese APK Richtlijn.

Nationale implementatie
De lidstaten hebben tot 20 mei 2017 de tijd om de Richtlijn te implementeren in Nationale wet- en regelgeving. Nederland (en alle andere Europese lidstaten) moeten de eisen uit deze nieuwe Richtlijn uiterlijk toepassen vanaf 20 mei 2018.
Of Nederland ook deze datum overneemt of de nieuwe criteria wellicht eerder overneemt is vooralsnog niet bekend, maar daarover zullen wij de leden te zijner tijd uiteraard uitgebreid over informeren.

Meer info: Kees Pereboom en/of Eugène Moerkerk