Uitstel Autobrief 2 zeer teleurstellend

16 oktober 2014

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft staatssecretaris Wiebes gisteren besloten zijn Autobrief 2.0 uit te stellen tot medio volgend jaar. Wij zijn zeer teleurgesteld door dit uitstel. Vanochtend hebben wij hierover overleg gehad met het ministerie van Financiën.

Wiebes

De belangrijkste reden voor het uitstellen van de Autobrief is dat de staatssecretaris in de afgelopen weken tot de conclusie is gekomen dat hij op dit moment onvoldoende politiek draagvlak heeft om wijzigingen in de autobelastingen door te voeren terwijl er binnen afzienbare tijd een algemene, brede stelselherziening van alle belastingen op de agenda staat.

BPM en MRB
Met name een verhoging van de motorrijtuigenbelasting als gevolg van een voorgenomen afschaffing van de BPM stuit op dit moment op grote politieke weerstand. Door de hervorming van de autobelastingen onderdeel te maken van de bredere stelselherziening verwacht de staatssecretaris zijn plannen makkelijker te kunnen realiseren.

Tijdens het overleg dat wij vanochtend met het ministerie van Financiën hadden is nadrukkelijk aangegeven dat de staatssecretaris blijft vasthouden aan zijn oorspronkelijke scenario dat uitgaat van een afschaffing van de BPM en een ombouw naar de MRB en het terugbrengen van het aantal bijtellingsklassen om zodoende een robuuster en eenvoudiger autobelastingstelstel te creëren dat voor minder marktverstoring zorgt.

Ook werd aangegeven dat de staatssecretaris groot belang hecht aan Europese bronbeleid als basis voor het Nederlandse autobelastingenbeleid.

Overgangsjaar 2016
Wat het beleid op korte termijn betreft wordt 2016 een overgangsjaar waarin het huidige belastingbeleid wordt voortgezet, met dien verstande dat de CO2-uitstootgrenzen voor de bepaling van de BPM en de bijtelling zullen worden aangescherpt en de bijbehorende tarieven zullen worden aangepast.

Medio volgende week stuurt de staatssecretaris een Nota van Wijziging naar de Tweede Kamer waarin de CO2 uitstootgrenzen en tarieven voor 2016 opgenomen zijn. Zodra wij meer informatie over de voorgenomen uitstootgrenzen en tarieven hebben, zullen wij deze aan u doorsturen.

Evaluatie Autobrief 1
Tegelijk met de Nota van Wijziging stuurt de staatssecretaris ook het TNO-PRC rapport mee waarin het autobelastingenbeleid uit Autobrief 1 wordt geëvalueerd en waarin een aantal aanbevelingen wordt gedaan voor een meer robuust en minder marktverstorend autobelastingstelsel. Zodra dit TNO-PRC rapport openbaar wordt zullen wij u hier eveneens een exemplaar van toesturen.

SER Energieakkoord
Tenslotte heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat staatssecretaris Wiebes vastbesloten is om de afspraken uit het SER Energieakkoord na te komen. Dit betekent dat er ook in 2016 een tijdelijke voorziening in de bijtelling en de MRB blijft voor zeer zuinige auto’s met een maximale uitstoot van 50 gram CO2. Hoe deze tijdelijke voorziening precies zal worden vormgegeven is op dit moment nog niet bekend.

Vervolg
Bovenstaande informatie is vanmiddag besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Daarin is besloten dat zodra de Nota van Wijziging bekend is, er een extra vergadering van de commissie Strategische Beleidsvoorbereiding georganiseerd wordt waarin het standpunt en nadere acties van RAI Vereniging richting Tweede Kamer besproken zullen worden.

De brief van staatssecretaris Wiebes over de Autobrief 2 aan de Tweede Kamer kunt u hiernaast downloaden. 

Meer informatie: Wijnand de Geus