Wijze van bepalen aslastverdeling en maximale massa’s bij individuele toelating

24 oktober 2014

De RDW werkt nog aan een rekenmodel voor het bepalen van aslastverdeling en maximale massa’s bij individuele toelating. De bedoeling is dat het concept in november aan RAI Vereniging wordt voorgelegd, en de handelswijze dan per 1 januari 2015 toegepast gaat worden.

aslast

In de nieuwsbrief van 26 september hebben wij ook al aandacht besteed aan dit onderwerp.

In Verordening 1230/2012 (maten en gewichten bij de typegoedkeuring) staan bepalingen voor het bepalen van de aslastverdeling en maximale voertuigmassa. Die moeten ook worden toegepast bij de individuele toelating in Nederland, maar dat gebeurt nog niet.

In de wijze van keuren zoals die gold tot aan 1 juli 2014, werd weliswaar gezegd dat aan 97/27 moet worden voldaan, maar was er een relatief eenvoudige wijze van bepalen van maximale voertuigmassa en aslasten.

In de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ die sinds 1 juli 2014 van toepassing is, wordt in punt 48A Massa’s en afmetingen verwezen naar punt 2.3 van deel C (N2, N3) resp. deel D (categorie O) van bijlage I van de 1230/2012, met de toevoeging dat worst-case-situatie door de RDW wordt bepaald.

De bepalingen in de 1230/2012 komen er vooral op neer dat het maximale voertuiggewicht cq het laadvermogen beperkt kan worden door de aslasten (als bij belading van het voertuig op een aantal manieren, blijkt dat voordat het voertuig aan het wettelijke / technische maximum zit, er al sprake is het bereiken van een maximale aslast).

De RDW bleek echter nog geen invulling gegeven te hebben aan die ‘wordt-case-situatie’ in de vorm van een werkinstructie, voorgeschreven handelswijze of rekenmodel. Gezien de onduidelijkheid in de markt hebben we hier nadrukkelijk op aangedrongen. De RDW is aan de gang gegaan met een rekenmodel, maar bij nader inzien blijkt dit complexer te zijn dan in eerste instantie was gedacht.

De conclusie is dat de RDW heeft besloten vooralsnog de individuele eis als zodanig te handhaven, maar de controle op de aslastverdeling te beperken tot de controle zoals het voertuig wordt aangeboden (uitsluitend controle of de technische en wettelijke aslasten niet worden overschreden als het voertuig onbeladen is).

Er wordt nu bekeken of de eis gehandhaafd wordt of aangepast zou moeten worden, en vervolgens wordt dan op basis van de eis bekeken op welke wijze we de eis gaan controleren waarbij we onze praktische ervaring laten meewegen.

Medio november wil de RDW dan de eis en de wijze van keuren in concept voor beoordeling bij de RAI neerleggen, met de bedoeling gezamenlijk tot een acceptabele en uitvoerbare individuele eis en wijze van keuren te komen. Die dan op 1 januari 2015 ingevoerd zou moeten worden.

Meer informatie: Kees Pereboom