Concept PGS 15 beschikbaar voor openbare commentaarronde

18 juni 2015

De PGS 15 is een belangrijke leidraad voor zowel het bedrijfsleven als het bevoegd gezag als het gaat om de opslag of het op voorraad hebben van verpakte gevaarlijke stoffen. De huidige PGS 15 dateert uit 2011 en wordt herzien. Het concept is nu beschikbaar voor commentaar.

Checklist

PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ is de meest gebruikte uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). In de PGS 15 zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. De huidige PGS 15 dateert uit 2011 en wordt herzien. Het concept is nu beschikbaar voor commentaar.

In 2011 was PGS 15 slechts gedeeltelijk herzien. Bij de huidige herziening is er voor gezorgd dat de richtlijn weer voldoet aan de wet- en regelgeving en stand der techniek. Dit heeft ertoe geleid dat de PGS op een aantal fundamentele punten gaat veranderen.

Verbeteringen
De verscherping bij vergunningverlening en handhaving die in de huidige tijd wordt ervaren vraagt om duidelijke en eenduidige voorschriften. PGS 15 is daarom zo herschreven dat deze beter leesbaar is en meer toelichtingen geeft om de lezer meer houvast te bieden. Hierdoor wordt duidelijk waarom bepaalde eisen worden gesteld.

Beschermingsniveaus
Fundamenteler van aard zijn de wijzigingen in de beschermingsniveaus met een toevoeging van beschermingsniveau 2a en 4. De belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen kunt u hier terugvinden. De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 naar wordt verwezen vindt u hier. Het RIVM-memo gaat uitgebreid in op de definities rondom brandbare vaste stoffen, onbrandbare stoffen en niet brandonderhoudende stoffen.

Commentaar leveren
Op het concept van PGS 15 kan commentaar geleverd worden door in de wijzigingstabel eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan het PGS-projectbureau op te sturen. Reacties kunnen tot uiterlijk 11 augustus 2015 gestuurd worden naar pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Ondergetekende ontvangt uiteraard graag een afschrift van uw commentaar.

Vervolgstappen
Het ingediende commentaar zal besproken worden in het PGS 15-team van het PGS-projectbureau, dat onder leiding staat van de NEN. De PGS 15 zal, waar nodig, worden bijgesteld. Vervolgens zal het eindconcept van PGS 15 ter goedkeuring worden gestuurd aan de PGS-programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 15 in het eerste kwartaal van 2016 wordt gepubliceerd.

Meer informatie: Eugène Moerkerk