Wijziging RV mbt zijafscherming uitschuifbare voertuigen

26 juni 2015

Per 1 januari 2016 wordt de Regeling Voertuigen op een aantal punten aangepast. Een van die punten betreft de bepaling dat uitschuifbare voertuigen in onbeladen toestand geacht worden ingeschoven te rijden.

Uitschuifbaar voertuig

Elke twee jaar wordt de Regeling Voertuigen aangepast (in de zin van onjuistheden, onvolkomenheden, onduidelijkheden e.d.), De eerstvolgende wijziging gaat in per 1-1-2016.

Er is een nieuwe procedure opgezet (‘AGR’) voor dergelijke wijzigingen (zoals ook gemeld op het TOB): verzoeken kunnen ingediend worden, worden dan beoordeeld, en dat leidt tot een wijzigingsvoorstel. Dat voorstel voor wijziging van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2016 is er nu; het bevat veel punten. RAI Vereniging is bezig de belangrijkste aanpassingen in kaart te brengen.

Uitschuifbare voertuigen en zij-afscherming
Een van die punten betreft uitschuifbare voertuigen en zij-afscherming. Hierover zijn al berichten verschenen in de media, maar die geven een verkeerde voorstelling van zaken. Er wordt gesteld dat uitgeschoven voertuigen in onbeladen toestand zij-afscherming moeten hebben, maar dat is niet de essentie van de wijziging.

Het betreft een nieuwe bepaling aan de tekst van artikel 5.18.11 van de Regeling Voertuigen; dat gaat over de ‘Gebruikseisen voertuigen’ en het aspect ‘afmetingen, massa’s en lasten’.

Er wordt een nieuw lid 11 aan artikel 5.18.11 toegevoegd dat luidt: “Een uitschuifbaar voertuig is in onbeladen toestand geheel ingeschoven, tenzij de uitgeschoven delen zijn voorzien van zijdelingse afscherming als bedoeld in artikel 5.12.48, vijfde lid, in welk geval het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 107 tot en met 111, met uitzondering van de artikelen 109, tweede lid, en 110, tweede lid, van overeenkomstige toepassing is. “

De essentie is dus dat bepaald wordt dat IenM wil dat –uit oogpunt van verkeersveiligheid- uitschuifbare voertuigen in onbeladen toestand niet in uitgeschoven toestand blijven rijden zonder zijafscherming; alleen met zijafscherming mag eventueel onbeladen ook in uitgeschoven toestand worden gereden.

In de toelichting bij de wijziging wordt gezegd:

“Uitgeschoven voertuigen (met name opleggers en andere aanhangwagens) vormen zonder zijdelingse afscherming een gevaar voor de verkeersveiligheid. De onderhavige wijziging beoogt deze praktijk met betrekking tot onbeladen uitschuifbare voertuigen te beëindigen, door de eis te stellen dat een uitschuifbaar voertuig in onbeladen toestand geheel is ingeschoven, tenzij de uitgeschoven delen zijdelings zijn afgeschermd.”

Download
Hiernaast kunt u de tekst downloaden van het complete artikel 5.18.11 zoals dat per 1 januari 2016 komt te luiden.

Meer informatie: Kees Pereboom (c.pereboom@raivereniging.nl)