EU-Verordening in werking, eCall verplicht per 2018

9 juli 2015

Het op 8 juni 2015 in werking treden van de Europese Verordening, betekent dat vanaf 31 maart 2018 alle nieuwe auto’s verplicht zijn voorzien van eCall.

e-call

De Verordening 2015/758 over de typegoedkeuringseisen voor eCall is officieel gepubliceerd (ook in het Nederlands) formuleert de voorwaarden voor typegoedkeuring van het op 112 gebaseerde noodoproepsysteem eCall.

Fabrikanten moeten aantonen dat alle nieuwe voertuigen zo zijn geconstrueerd dat deze in geval van een zwaar ongeval automatisch via 112 contact leggen met hulpdiensten. Het systeem moet ook handmatig ingeschakeld kunnen worden.

Privacy
Privacy- en databescherming worden in de Verordening ook uitvoerig behandeld. De verwerking van persoonlijke data moet voldoen aan de privacyregels die worden gegeven door Richtlijn 95/46 en de e-Privacy Richtlijn 2002/58. Privacygevoelige informatie mag enkel en alleen worden gebruikt voor het ingrijpen in noodsituaties.

Open toegang
Voor het borgen van de belangen van de automotive aftermarket wordt, in artikel 12, paragraaf 2, verwezen naar het open telematics platform (OTP).

De tekst daarvan luidt letterlijk:
“Na een brede raadpleging van alle relevante belanghebbenden en een kosten/baten-analyse, beoordeelt de Commissie of er voorschriften voor een interoperabel, gestandaardiseerd en beveiligd platform met open toegang nodig zijn. Indien nodig, stelt de Commissie uiterlijk op 9 juni 2017 een wetgevingsvoorstel vast dat is gebaseerd op die behoeften.”

Ook in Overweging 16 bij deze Verordening wordt verwezen naar OTP: “Om de vrije keuze van de klanten en eerlijke concurrentie te garanderen, innovatie te stimuleren en de concurrentiekracht van de informatietechnologiesector van de Unie op de mondiale markt te versterken, dienen de eCallboordsystemen gebaseerd te zijn op een interoperabel, gestandaardiseerd, beveiligd platform dat het mogelijk maakt in de toekomst toegang te bieden tot andere boordtoepassingen of -diensten. Aangezien dit technische en juridische ondersteuning vergt, moet de Commissie, in overleg met alle belanghebbenden, inclusief voertuigfabrikanten en onafhankelijke operatoren, onverwijld alle mogelijkheden onderzoeken om een platform met open toegang te bevorderen en te garanderen, en daartoe zo nodig een wetgevingsinitiatief indienen. Voorts moet het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem, tegen een redelijke vergoeding die niet hoger is dan een nominaal bedrag en zonder onderscheid voor alle onafhankelijke operatoren, toegankelijk zijn voor reparatie- en onderhoudsdoeleinden, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad.”

Europese borging
De technische implementatie van genoemd artikel 12 wordt op dit moment besproken in het C-ITS Forum van de Europese Commissie (Cooperative Intelligent Transport Systems), onder toezicht van het directoraat-generaal MOVE. Onze Europese koepelorganisatie FIGIEFA is lid van dit discussieplatform waarin de technische oplossingen voor deze toekomstige telematica-toegang tot het voertuig en de data worden ontwikkeld.

Voor Autovak is eCall een kerndossier.

Meer informatie: Jeroen van de Braak