Wijziging eisen stootbalk (R58)

28 augustus 2015

Duitsland heeft in 2012 voorstellen gedaan tot aanpassing van Reglement 58 (stootbalk achterzijde). Daar was veel kritiek op. Er zijn vervolgens tegenvoorstellen gedaan, en na veel discussie heeft de verantwoordelijke werkgroep van WP29 van de ECE nu een wijzigingsvoorstel aangenomen en dat voor formele afhandeling naar WP29 gestuurd.

stootbalk

De Duitse overheid is van mening dat de eisen voor de stootbalk voor bedrijfsvoertuigen zoals die in ECE Reglement R58 staan, aangepast zouden moeten worden.

Duitsland heeft die visie in 2012 kenbaar gemaakt bij WP29 van de Europese Commissie, en een voorstel ingebracht als ‘informal document’ bij de verantwoordelijke werkgroep van WP29, de GRSG. Belangrijk aspect daarvan was de verhoging van de testkrachten.

Vanuit de industrie is er veel weerstand tegen de voorstellen. De andere overheden spreken zich niet concreet uit tegen het voorstel; dat heeft waarschijnlijk te maken met de basis van de voorstellen: (meer) veiligheid. Voor overheden blijkt het lastig te zijn om daar zeer kritisch over te zijn; bezwaren vanuit bijvoorbeeld kostenoogpunt worden door overheden niet snel naar voren gebracht.

Hernieuwd voorstel
Duitsland heeft het eerste voorstel uiteindelijk ingetrokken, maar is daarna wel met nieuwe voorstellen gekomen. De voertuigindustrie heeft steeds haar bezwaren gehouden, maar uiteindelijk is na twee jaar van afstemming, discussie, en tegenvoorstellen door de GRSG in mei een wijzigingsvoorstel aangenomen.

Dit is naar WP29 gestuurd voor de formele afhandeling; er moet van worden uitgegaan dat WP29 dit ook zal aannemen. De aangepaste eisen gaan dan -in het huidige voorstel- per 1 september 2019 gelden voor nieuwe typegoedkeuringen.

Leeshulp voor leden
De tekst waarover overeenstemming is bereikt, betreft feitelijk alleen de wijzigingen in R58. Dat laat zich lastig lezen. Wij hebben daarom de aangenomen wijzigingen (zoals die staan in document ECE/trans/WP.29/GRSG/2015/17 en GRSG-108-48-rev2. ) verwerkt in de actuele tekst van R58. Dat document kunt u hiernaast (na inloggen) downloaden.

Meer informatie : Kees Pereboom