Informatiemiddag Europese verordening PBM

18 maart 2016

Binnenkort wordt de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) gepubliceerd. Voor ons is dat relevant omdat daaronder ook de fietshelm en beschermende motorkleding valt.

NEN logo

Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN organiseert op 25 april in Delft een informatiemiddag over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers.

De huidige Europese Richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Dankzij de richtlijn bestaat er in Europa vrij verkeer van pbm's en wordt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd.

Ondanks zijn succes is de richtlijn toe aan revisie. In de praktijk loopt men namelijk tegen een aantal zaken aan, zoals in de handel gebrachte producten met onvoldoende beschermingsniveau, uiteenlopende werkwijze van notified bodies (keuringsinstanties), de doeltreffendheid van markttoezicht en risico's van beschermingsmiddelen die buiten de PBM richtlijn vallen, zoals pbm's voor particulier gebruik.

Onderwerpen
Sprekers van het Ministerie SZW, Centexbel, AVAG en ESF verzorgen diverse presentaties over onder andere:

  • het toepassingsgebied en de transitieperiode van de nieuwe wetgeving, de rol van verschillende instanties;
  • procedures en geldigheid van CE-markering en type certificaten;
  • de scheidingslijn van verantwoordelijkheden van notifed bodies en fabrikanten
  • eisen ten aanzien van technische documenten zoals de gebruikershandleiding en declaration of conformity.

Tot slot worden de aandachtspunten en obstakels voor toepassing van de verordening PBM besproken waarbij wordt aangegeven wat daaraan gedaan kan worden.

Wat verandert er door de verordening PBM
Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt. De lijst van categorie 3-producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming. De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden.

In drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn kleine wijzigingen ingevoerd om verwarring te verminderen. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop.

De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK) waardoor algemene wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs.

Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Dit betekent dus dat lidstaten hun bestaande nationale wetgeving moeten intrekken.

Meer informatie: Eugène Moerkerk