Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Monitor 2016

18 november 2016

Het gaat de goede kant op met de Nederlandse luchtkwaliteit. Sinds de start van het NSL op 1 augustus 2009 is de luchtkwaliteit in Nederland aanzienlijk verbeterd en is het aantal mensen dat is blootgesteld aan normoverschrijdingen gedaald.

blauwe lucht

Dit blijkt uit de NSL Monitoringsrapportage 2016. Deze rapporteert over 2015 en geeft eveneens een prognose voor 2020.

Voor stikstofdioxide (NO2) zijn de concentraties tussen 2009 en 2015 flink gedaald. In 2009 was langs bijna 1100 kilometer weg nog sprake van concentraties boven de grenswaarde. In 2015 was dit nog bijna 10 km. Er resteert voornamelijk een aantal knelpunten langs drukke binnenstedelijke wegen.

Ook voor fijn stof (PM10) is sprake van een daling. Voor 2015 zijn overschrijdingen van de fijn stof (PM10) grenswaarde berekend in 10 gemeenten in de directe omgeving van veehouderijen. In 2014 betrof dit 19 gemeenten. Er is ook sprake van overschrijdingen van de fijn stof grenswaarde langs wegen in gebieden met hoge achtergrondconcentraties. Deze achtergrondconcentraties zijn een gevolg van de emissies van industrie en intensieve veehouderij en worden niet veroorzaakt door het verkeer op de desbetreffende wegen.

Actieplan Luchtkwaliteit: aanpak stedelijke knelpunten
De daling van stikstofdioxide-concentraties zet door. De locaties waar niet wordt voldaan aan de norm voor stikstofdioxide betreffen met name binnenstedelijke ontsluitingswegen waar veel verkeer wordt afgewikkeld.

Samen met de zeven gemeenten is vorig jaar het Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld. Dit heeft tot doel om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, door een oplossing te vinden voor de hardnekkige binnenstedelijke knelpunten. Specifiek voor Amsterdam en Rotterdam is destijds €16 mln. ter beschikking gesteld.

Uit de NSL monitoring 2016 blijkt dat naast Amsterdam en Rotterdam ook Utrecht, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven nog kampen met enkele hardnekkige binnenstedelijke knelpunten. Deze steden vragen om maatwerkoplossingen en samenwerking tussen overheden, gemeenten en bedrijfsleven. Daarbij wordt onder andere gekeken om sneller de overstap naar zero emissie vervoer te maken. Tevens wordt het project Slimme en Gezonde stad aangewend ter verbetering van de luchtkwaliteit met het oog op gezondheid.

NSL tot 2019
In 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en de decentrale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zodat Nederland overal aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide voldoet. Want voor zowel stikstofdioxide (1 januari 2015) als fijn stof (medio 2011) is de derogatie afgelopen en moet voldaan worden aan de Europese normen. Deze zevende monitoringsrapportage geeft luchtkwaliteit over 2015 weer. Het voornemen is om het NSL te verlengen tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet (2019).

RAI Vereniging
RAI Vereniging zet zich in voor betere mobiliteit én innovatie. Schonere voertuigen dragen bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Nieuwe voertuigen worden in deze NSL monitor dan ook aangemerkt als een van de redenen betere luchtkwaliteit. Waar knelpunten op stedelijk niveau aangepakt moeten worden, zal RAI Vereniging haar expertise aanbieden, zich hard maken voor de sporen uit de Duurzame Brandstoffenvisie en benadrukken dat er geen lappendeken van verschillende milieuzones moet ontstaan.

De NSL monitoring 2016 is op deze pagina te downloaden en de bijgaande RIVM-analyse over 130 km snelwegen staat hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleidsadviseur Duurzaamheid & Onderwijs