WKR-evaluatie vervroegd

12 december 2016

In het plenaire debat over het Belastingplan 2017 is gisteren de motie van Aukje de Vries (VVD) aangenomen. Die motie roept op tot het vervroegen van de evaluatie van de Werkkostenregeling van 2018 naar 2017.

De Werkkostenregeling bepaalt dat de waarde van vergoedingen en verstrekkingen van werkgevers aan werknemers binnen een bepaald percentage van de loonsom van de organisatie moeten blijven.

Bij verstrekkingen kan het bijvoorbeeld gaan over kerstpakketten en bedrijfsuitjes, maar bijvoorbeeld ook over de fiets.

Staatssecretaris Wiebes had de motie eerder ontraden, maar nu deze is aangenomen zal het ministerie van Financiën daar gevolg aan moeten geven, dus de evaluatie daadwerkelijk vervroegen.

RAI Vereniging neemt deze gelegenheid te baat om bij de politiek te pleiten voor een gunstigere fiscale positie voor de fiets. De fiets verdient een bijzondere positie. Niet alleen omdat een gezond vervoermiddel is dat nauwelijks beslag legt op de openbare ruimte, maar vooral ook omdat fietsen een bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Aukje de Vries (VVD):
Voorzitter. Het eerste punt hebben wij bij het WGO ook al aangekaart. Ik heb de staatssecretaris twee keer gevraagd om de evaluatie van de werkkostenregeling naar voren te halen. Dat heeft hij nog niet toegezegd, vandaar dat ik het in een motie heb weergegeven.
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • overwegende dat de werkkostenregeling die op 1 januari 2015 is ingevoerd het eenvoudiger en gemakkelijker zou moeten maken voor de overheid én voor de werkgevers;
  • constaterende dat er signalen zijn dat het alleen maar ingewikkelder is geworden en dat de regeling in ieder geval voor het mkb lastig werkbaar is;
  • constaterende dat er een evaluatie van de werkkostenregeling staat gepland voor 2018;


verzoekt de regering, de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018,

Meer informatie: Miranda Maasman