Samenvatting regeerakkoord

17 oktober 2017

Het regeerakkoord is vorige week gepresenteerd. Onderstaand treft u onze samenvatting van, voor alle leden van RAI Vereniging, relevante passages in het regeerakkoord.

Tweede Kamer

Mobiliteit op de kabinetsagenda


Duurzaamheid en milieu

 • Dit wordt het ‘groenste kabinet ooit’: dit kabinet kiest voor de meest ambitieuze doelstelling van Parijs (het regeerakkoord bevat echter geen concrete gradendoelstelling)
 • Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Fiscale stimulering van emissieloze auto’s houdt gelijke tred met dit streven. Dit kan betekenen dat dat de aanschaf van emissieloze auto’s in ieder geval tot 2030 op enige wijze fiscaal gestimuleerd blijft, omdat na die datum mensen gedwongen, dus tóch wel, overgaan op emissieloos
 • Er komt eenduidigheid in het systeem van milieuzonering, met eenduidige categorieën en borden. Dit lijkt vooralsnog niet te gelden voor scooters, maar wel voor auto’s en vrachtwagens. RAI Vereniging pleit al jaren voor uniformering, we zijn zeer verheugd dat we dit nu hebben bereikt. Zie ook de handreiking Stedelijk Goederenvervoer waaraan RAI Vereniging een essentiële bijdrage heeft geleverd
 • Gemeenten mogen lagere parkeertarieven hanteren voor emissieloze auto’s om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren
 • Dit kabinet wil verder gaan dan de toezeggingen over CO2 reductie van de EU, door maatregelen die Nederland voorbereiden op een CO2 reductie van 49 procent in 2030. Daarvoor komt er een nationaal klimaat- en energieakkoord. Nederland neemt ook het voortouw om het doel uiteindelijk op 55 procent te krijgen
 • Het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds. Om de bereikbaarheid te verbeteren wordt € 2 miljard vrijgemaakt (2019: 500, 2020: 1.000 en in 2012 nog eens 500 miljoen). Daarna structureel 100 miljoen per jaar
 • In het nationaal Klimaat- en energieakkoord, waarschijnlijk bedoeld als opvolger van het SER Energieakkoord, worden met alle sectoren afspraken gemaakt over doelstellingen en het tijdpad  
 • Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt  en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren   
 • Milieuvervuilend gedrag wordt beprijsd, door de invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector 
 • De bpm-teruggaafregeling voor taxi’s wordt vanaf 2019 afgeschaft. De verwachte opbrengst van deze maatregel is €37 miljoen per jaar. Deze maatregel hing al jaren in de lucht.
 • Het kabinet investeert in asfalt, openbaar vervoer, waterwegen en fietspaden: eerstkomende drie jaar 2 miljard, daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd
 • Het Infrastructuurfonds wordt een Mobiliteitsfonds, mobiliteit (dus niet modaliteit) staat straks centraal staat. Tot 2030 worden financiële middelen verdeeld tussen ’wegen’, ‘spoorwegen’ en water, daarna op basis van de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit: in ieder geval een apart budget voor beheer en onderhoud, een budget voor het beter benutten van bestaande infrastructuur, het stimuleren van intelligente transportsystemen (ITS) als de zelfrijdende auto, CO2-neutrale oplossingen en Mobillity as a service, en een budget voor de aanleg van nieuwe infrastructuur om knelpunten op te lossen.
 • Er komt op korte termijn een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) dat werkt met hetzelfde registratie- en betalingssysteem als in de buurlanden. De inkomsten uit de heffing gaan naar onder andere de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en investeringen in innovatie in en verduurzaming van het transport
 • Samen met de Mobiliteitsalliantie gaat het kabinet pilots uitvoeren om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden. Onduidelijk is of dit betekent dat we de gehele kabinetsperiode gaan experimenteren, of dat er varianten denkbaar zijn die geen rekeningrijden heten 
 • Het kabinet zorgt ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark. Maar: levering en exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen
 • Er komt een eenmalig een bedrag van € 100 miljoen voor de aanleg van nieuwe fietspaden en -stallingen. Er komt extra geld voor de fiets op basis van cofinanciering door decentrale overheden: 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten


Verkeersveiligheid

 • Betere beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken wordt verbeterd. Slimme handhaving maakt het bijvoorbeeld mogelijk snorfietsen van de rijbaan te houden en de speed pedelec vaker terug te brengen op het fietspad. Anderzijds kan het ook betekenen dat geofencing wordt ingevoerd, wat niet voor alle leden (al) wenselijk zal zijn
 • Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zet het kabinet zich in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. Het is afhankelijk van de concrete uitvoering in hoeverre we dit kunnen aanmerken als gunstige passage.
   

Wat staat er niet in?

 • Er komt geen accijnsverhoging of hogere bpm, geen mrb voor bromfietsen etc.
 • Er staat niets vermeld over vervolg van Autobrief II (loopt tot 2020)
 • Geen vermelding over verdere afbouw van bpm
 • Geen minister van Mobiliteit, maar tussen de regels door lijkt dit wel door te schemeren