Voortgangsrapportage borgingscommissie SER Energieakkoord

24 oktober 2017

Het is alweer 4 jaar geleden dat 47 partijen, waaronder RAI Vereniging, het 'SER Energieakkoord voor duurzame groei' ondertekenden.

fabriekspijpen

Het akkoord richt zich op 10 pijlers die gezamenlijk de volgende doelen nastreven:

 • 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023.
 • Gemiddeld 1,5 procent energiebesparing per jaar.
 • 100 peta joule extra energiebesparing in 2020 (= verbruik 1,5 miljoen huishoudens)
 • Gemiddeld 15.000 nieuwe voltijdsbanen per jaar.

 

Mobiliteit en transport
Mobiliteit en transport is één van díe pijlers. Met een reductie van 17% broeikasgassen in 2030 en 60% in 2050 (beide t.o.v. het peiljaar 1990) zijn ook voor de pijler waarbij wij betrokken zijn de doelstellingen al zeer ambitieus. In 2018 moet het fundament gelegd worden om de energietransitie aan te scherpen en te intensiveren.

De SER borgingscommissie bewaakt en borgt de voortgang van de uitvoering van het akkoord. Deze Commissie staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Ed Nijpels.

Deze commissie houdt zich bezig met:

 • Bewaken van de voortgang en verwerken van de afspraken.
 • Aanjagen. Daar waar afspraken vertraging oplopen, worden betrokken organisaties zo mogelijk ondersteund en geadviseerd. 
 • Bijsturen. Daar waar de afspraken tekortschieten om de gestelde doelen te realiseren, zal de commissie in overleg met betrokkenen bijsturen. 
 • Toekomstagenda. Gelet op de langetermijndoelstellingen in 2030 en daarna is het belangrijk om de agenda aan te laten sluiten op de langetermijndoelen die zowel op nationaal niveau als in internationale gremia worden afgesproken.

 

Voortgangsrapportage
Onlangs is de voortgangsrapportage Energieakkoord voor duurzame groei 2017 gepresenteerd. Deze en andere relevante informatie kunt u hiernaast downloaden.

Aandachtspunten
Voor Mobiliteit en Transport blijven de volgende aandachtspunten staan: het is een forse ambitie dat in 2020 10 procent en in 2025 de helft van de nieuwe verkochte auto’s een stekker en elektrische aandrijving moet hebben. Met name bij niet-zakelijke rijders blijft de opschaling van elektrisch rijden achter.

Voor het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport staan de komende periode de volgende aandachtspunten centraal:

 • Voortgang van afspraken met concrete doelstellingen: liggen deze afspraken op schema?
 • Platform bieden voor de consultatie voor het transitiepad Mobiliteit en transport ten behoeve van de input voor   het concept-INEK 2018 (Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan).
 • Platform bieden voor een concretisering van de afspraken die nodig zijn om de 2030-doelstelling van de sector mobiliteit en transport te realiseren.

 

Betrokkenheid RAI Vereniging
RAI Vereniging is lid van diverse commissies en is een zeer actieve partner bij onder meer energiezuinige banden (Kies de Beste Band) en Het Nieuwe Rijden.