Mobiliteitstafel van 12 juni

22 juni 2018

Op 12 juni vergaderde een groot aantal maatschappelijke organisaties een dag lang aan de Mobiliteitstafel. Zoals u weet is deze ingesteld om invulling te geven aan de kabinetsdoelstellingen bij de Nederlandse CO2-reductie.

Voor de Mobiliteitstafel geldt een doelstelling voor 7,4 Mton CO2-reductie in de vervoerssector in 2030. Aan de tafel wordt gesproken over gezamenlijke afspraken om dat te bereiken.

Steven van Eijck is daar als voorzitter van RAI Vereniging de vertegenwoordiger namens alle secties.

"Wij hebben nadrukkelijk aangeven mee te willen werken aan ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen maar alleen als die realistisch en ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. Als dat niet gebeurt verliest het klimaatakkoord draagvlak en zijn we eerder aan het dagdromen dan aan het ontwikkelen van verstandig én effectief beleid."

Tot nu verloopt het overlegproces nogal complex en is niet geheel duidelijk wat er precies gaat gebeuren met de afspraken die aan de diverse tafels worden gemaakt. Naast de Mobiliteitstafel zijn er ook tafels voor Energie, Gebouwde Omgeving, Landbouw en Landgebruik en Industrie. Er is sprake van overlap tussen de terreinen van diverse tafels, denkt u maar aan de mobiliteits- en energiesector waar het gaat om elektrisch vervoer of om mogelijkheden voor lokale stroombuffering met V2G (Vehicle to Grid).

Ook is er onduidelijkheid over het beschikbare budget. Natuurlijk zijn er de zogenoemde klimaatenveloppen (jaarlijks beschikbaar geld voor klimaatbeleid), maar dit budget lijkt ruim onvoldoende om een echte energietransitie in Nederland mogelijk te maken.

Diverse partijen, waaronder VNO-NCW, hebben de noodzaak om proces en budget te verhelderen bij het Kabinet aangekaart. Op 26 juni gaan de gesprekken aan de Mobiliteitstafel verder.

Fiches

Ter voorbereiding hebben een groot aantal subgroepen ‘fiches’ aangeleverd. In een fiche wordt op een specifiek mobiliteitsonderdeel voorstellen gedaan voor CO2-reducerende maatregelen. In totaal zijn 24 fiches aangeleverd. Voor ons belangrijke fiches gaan bijvoorbeeld over het elektrificeren van het personen-, bestel- en vrachtwagenpark, biobrandstoffen, efficiënter inzetten van zware bedrijfswagens (LZV), (fiscale) stimulering fietsgebruik en toekomstige stedelijke distributie.

De Mobiliteitstafel heeft van de vele fiches en voorstellen een soort groslijst gemaakt. Deze wordt nu aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en aan het ministerie van Financiën aangeboden. Het PBL gaat deze plannen doorrekenen op het mogelijke CO2-effecten en financiën op budgettaire effecten.

Realistisch en effectief

De bijeenkomst van 12 juni stond vooral in het teken van toelichtingen geven op de visies van de diverse aangesloten partijen. Het is duidelijk dat de opvattingen soms vrij ver uiteen liggen. In de discussie is uitgebreid stilgestaan bij het feit dat er vooral realistische en ook echt goed doorgerekende scenario’s op tafel moeten komen.

Vervolg

Nu zijn dus vooral het PBL en het ministerie van Financiën aan zet. Zij zullen de hoofdsporen beoordelen en de resultaten hiervan worden op 26 juni besproken. Inmiddels heeft ook minister Wiebes een brief over het Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Het lijkt erop dat het Kabinet toch iets meer tijd neemt om tot een goed klimaatakkoord te komen en dat de druk om voor de zomer al resultaat te hebben een beetje van ketel is.

Kortom: een akkoord is nog niet op korte termijn in zicht en er zal nog veel werk verzet moeten worden. Goed nieuws is echter wel dat alle partijen goed en constructief in gesprek zijn met elkaar. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Klimaatwet?

Om mogelijke verwarring te voorkomen: momenteel praat de Tweede Kamer over een Klimaatwet. Daarin worden de doelstellingen in wetgeving vastgelegd. In de Klimaatwet staan dus niet de uiteindelijke maatregelen, maar enkel de te behalen CO2-reducties.