Kabinet kiest richting op weg naar Klimaatakkoord

9 oktober 2018

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze brief geeft het kabinet richting aan de verdere gesprekken over een Klimaatakkoord. De kabinetsreactie luidt de tweede ronde in van de gesprekken aan de sectortafels van het klimaatoverleg.

De planbureaus PBL en CPB hebben het voorstel van de klimaattafels deze zomer beoordeeld.

Uit die analyse blijkt dat met dit voorstel de doelstelling van 49% CO2-vermindering in 2030 haalbaar is, maar dat nog stappen moeten worden gezet in uitwerking ervan in concrete maatregelen.

 

Appreciatie

Het kabinet heeft de analyses gebruikt om een zogenoemde 'appreciatie' te geven van de voorstellen. Op deze manier geeft het kabinet  richting aan het vervolg van de gesprekken over onder meer verduurzaming van de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en omvangrijke CO2-reductie in de elektriciteitsproductie en industrie.

Minister Wiebes roept de deelnemers aan de tafels op in de tweede ronde nog meer aandacht te besteden aan kostenreductie. Het kabinet vindt het bovenal belangrijk dat de transitie haalbaar en betaalbaar blijft voor iedere Nederlander. Kosten van de klimaatopgave moeten voor iedereen behapbaar worden gemaakt.

Mobiliteit

De sectortafel Mobiliteit wordt in de brief behandeld vanaf pagina 8.

Wij vinden, bij eerste beschouwing, de kabinetsdoelstelling om in 2030 2,8 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben niet reëel. Het is bovendien de vraag hoe de elektrificatie wordt betaald en door wie. Wij erkennen het belang om CO2-uitstoot fors terug te dringen, maar dat kan ook met een meer realistische aanpak met voldoende maatschappelijk draagvlak. Het Kabinet moet zich naast batterij-elektrisch rijden meer richten andere kansrijke opties om CO2 te besparen, zoals waterstof, biobrandstoffen, (plug-in) hybrides en beprijzing.

Bij deze doelstelling moeten er vanaf 2020 jaarlijks bijna 300.000 nieuwe elektrische auto worden verkocht. Dat is 70 procent van alle nieuwverkopen, terwijl dit percentage nu op circa 3 tot 4 procent ligt, met zo’n 15 tot 20.000 nieuwe elektrische auto’s dit jaar.

Fiches

RAI Vereniging is op dit moment druk doende om te achterhalen wat uit de zogenoemde 'fiches' die werden opgesteld in de eerste ronde aan de klimaattafels in de analyse een plek heeft gekregen, en wat (nog) niet. In die fiches zijn op een specifiek mobiliteitsonderdeel voorstellen gedaan voor CO2-reducerende maatregelen. In totaal zijn 24 fiches aangeleverd. Voor ons belangrijke fiches gaan bijvoorbeeld over het elektrificeren van het personen-, bestel- en vrachtwagenpark, biobrandstoffen, waterstof, efficiënter inzetten van zware bedrijfswagens (LZV), (fiscale) stimulering fietsgebruik en toekomstige stedelijke distributie.

Ook wordt nu uitgewerkt hoe de diverse klimaattafels en hun subonderdelen de draad oppakken voor de volgende ronde van overleggen.

Klimaatenvelop

Het kabinet investeert jaarlijks 300 miljoen euro in maatregelen die bijdragen aan CO2-reductie. De verdeling van de investeringsgelden voor 2019 is vandaag bekend geworden. Het geld uit de zogeheten Klimaatenvelop gaat volgend jaar onder meer naar projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, recycling, slimmer landgebruik en projecten voor CO2-vermindering in de industrie.

Lees hier meer over de klimaatenvelop