Zet accijnsteruggaafregeling LNG wél voort!

2 november 2018

RAI Vereniging heeft geen enkel begrip voor het Kabinetsbesluit om de huidige accijnsteruggaafregeling op LNG voor vrachtwagens niet te continueren.

Met dit besluit zet het Kabinet de ontwikkeling van een veelbelovende brandstof, die essentieel is bij het terugdringen van CO2-uitstoot door het vrachtverkeer, onder druk.

Het ondermijnt de lopende onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, schaadt het vertrouwen van ondernemers en staat bovendien haaks op het advies om de regeling voort te zetten.

 

Kamervragen

Inmiddels wordt onze zorg gedeeld door Kamerleden die de volgende vragen stellen:

VVD

De leden van de VVD-fractie lezen dat de staatssecretaris  voornemens is de teruggaafregeling met betrekking tot vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) niet te verlengen terwijl uit onder andere het rapport ‘Evaluatie teruggaafregeling LNG in de accijnzen’ blijkt dat de teruggaafregeling positieve milieu- en klimaateffecten met zich mee brengt, dat hierdoor ook de administratieve lasten laag blijven en dat tot slot ondernemers de meeste investeringszekerheid krijgen bij continuering van deze teruggaafregeling. Wat heeft de staatssecretaris doen besluiten de bevindingen uit eerder genoemde rapport te overrulen? Uiteindelijk heeft het ministerie van Financiën zelf de opdracht gegeven tot het rapport.

De leden van de VVD-fractie constateren dat volgens de wetenschappers in het rapport ‘Evaluatie teruggaafregeling LNG in de accijnzen’ de LNG teruggaafregeling een positief effect heeft op het milieu en klimaat, terwijl de staatssecretaris spreekt van een relatief beperkt effect. Deze leden vinden deze in hun ogen uiteenlopende woordkeuze op zijn minst bijzonder. Hoe verklaart de staatssecretaris dit verschil in bevindingen?

CDA

De leden van de CDA-fractie begrijpen niet waarom de teruggaveregeling voor LNG niet wordt verlengd nu deze brandstof nog niet rendabel is en uit de evaluatie blijkt dat een teruggaafregeling tot meer investeringszekerheid leidt dan een aanschafsubsidie. De evaluatie laat bovendien zien dat een LNG-voertuig zorgt voor minder fijnstof, minder CO2-uitstoot en minder geluid en dat er geen elektrische alternatieven zijn. Wat gaat het stopzetten van de teruggaveregeling betekenen voor toekomstige investeringen in LNG-voertuigen? Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van BioLNG? De staatssecretaris wil de vraag of LNG en BioLNG moeten worden gestimuleerd bezien bij de uitwerking van het klimaatakkoord. Waarom is niet gekozen tot continuering van de teruggaveregeling tot het moment van inwerkingtreding van de maatregelen uit het Klimaatakkoord? Wat zijn de gevolgen voor de huidige LNG-voertuigen? Zullen deze naar Duitsland of België worden verplaatst, aangezien er in België geen accijns op LNG wordt geheven en Duitsland een aanschafsubsidie kent en een vrijstelling van de Maut?