Transport en Klimaatakkoord

21 december 2018

Het Kabinet presenteert deze middag het voorlopige resultaat van het overleg over een Klimaatakkoord. Graag informeren wij u met dit artikel wat de belangrijkste zaken die voor het transport relevant zijn.

RAI Vereniging is als vertegenwoordiger van de mobiliteitsindustrie vertegenwoordigt aan de Mobiliteitstafel waarin alle maatschappelijke organisaties in de mobiliteit en de overheid onderhandelen over een reductiedoelstelling van 7,3 Mton CO2 in 2030.

In de media is veel aandacht voor personenmobiliteit en dan vooral de discussie hoe er veel meer elektrische personenauto’s verkocht gaan worden in Nederland. Veel rustiger is het rond de subtafel Logistiek, waar we praten over de verduurzaming van de logistiek in Nederland.

Wegtransport

Weliswaar moet ook het langeafstandsvervoer een behoorlijke CO2-reductie gaan halen (1 Mton), maar het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat de gestelde reductiedoelstelling voor zwaar transport binnen bereik ligt door a) de invoering van de kilometerbeprijzing voor vrachtwagens (2023) en b) het nog vast te stellen EU-bronbeleid waarin voor het eerst ook CO2-eisen gesteld gaan worden aan vrachtwagens.

Beide ontwikkelingen hebben veel effect op het gebruik van vrachtwagens (minder kilometers is immers minder CO2) en het zuiniger worden van de nieuwe instroom van vrachtwagens (PBL rekent dat trucks 30% zuiniger zijn in 2030 dan heden).

Stadslogistiek

Bij het onderdeel stadslogistiek is wat meer discussie, bijvoorbeeld rond de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES). In dit convenant streven partijen ernaar om een 30-tal gemeentes vanaf 2025 emissievrij te gaan bevoorraden. De GDZES is nog altijd een vrijwillige afspraak maar in de discussie aan de logistieke tafel kwam steeds meer de eis van de overheid om er daadwerkelijk vanuit te gaan dat de stad vanaf 2025 ‘op slot gaat’ voor trucks en bestelwagens met een verbrandingsmotor.

Laadinfra voor distributie

RAI Vereniging heeft daartegen, samen met collega-brancheorganisaties, flink bezwaar gemaakt omdat het niet realistisch is te veronderstellen dat er tegen die tijd al voldoende en ook betaalbare emissieloze voertuigen beschikbaar zijn. Daarnaast benadrukken wij de noodzaak voor adequate snellaadinfrastructuur, omdat de bestaande infrastructuur voor personenauto’s niet voorziet in de behoefte voor distributietoepassingen. Daarom moet snel worden begonnen met het initiëren van pilots voor het opdoen van ervaring met laadoplossingen voor distributievervoer.

Zero-emissiezones

Uiteindelijk is hier een compromis uit gerold waarbij de meest betrokken partijen en de overheid uiterlijk in 2020 inhoudelijk de zero-emissiezones gaan definiëren (waar komen ze, hoe groot worden ze, is geofencing toegestaan, hoe ziet ontheffingsbeleid eruit, etc.). In 2023 volgt dan uiteindelijk de definitieve besluitvorming. Alleen als er in 2023 voldoende marktaanbod is, gaat de overheid daadwerkelijk over tot het instellen van deze zero-emissiezones. Bij onvoldoende aanbod zal deze ook toegankelijk blijven voor Euro VI-trucks op (bio)LNG of HVO.

Ondersteuning EV

RAI Vereniging en TLN en EVO hebben steeds benadrukt dat het kostenplaatje voor een elektrische of plug-in truck- en of bestelwagen nog niet economisch rendabel is. Een aanschafsubsidie is dus nodig om meer ondernemers bereid te krijgen om in deze nieuwe technologieën (en de benodigde laadinfrastructuur) te investeren. Ook kan een aanschafsubsidie helpen om meer productie bij leveranciers te bewerkstelligen. Helaas is er nog geen steeds geen zicht op een dergelijke aanschafsubsidie.

Wel is afgesproken dat de komende tijd nader onderzocht wordt hoe de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtwagens ingezet kan worden voor subsidiëring van elektrische trucks. Dit is echter een niet erg concrete afspraak en deze opbrengsten komen pas vanaf 2023 daadwerkelijk in beeld. Wel komt er een MIA/VAMIL-regeling voor EV/PHEV-bestelauto’s, waarvan de hoogte nu niet bekend is.

Verder verloop

Als het (voorlopige) Klimaatakkoord door Wiebes gepresenteerd is, zijn we er zeker nog niet. Allereerst gaat het PBL alle plannen doorrekenen en zal er vast discussie volgen over de financierbaarheid, de beschikbaarheid van biobrandstoffen en de inkomsteneffecten van alle maatregelen. Het spreekt voor zich dat wij u verder op de hoogte houden.

De volledige stukken van het (concept-)Klimaatakkoord zullen gepubliceerd worden op Klimaatakkoord.nl.