Nieuwe regels voor Productnotificatie: aanleveren van informatie bij vergiftigingencentra

11 maart 2019

Bedrijven die (chemische) mengsels in Nederland op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht om productinformatie aan te leveren aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Dat is al jaren het geval, maar vanaf 1 januari 2020 gaan er nieuwe regels gelden voor het aanleveren van de productinformatie. Deze nieuwe regels zijn in alle EU-lidstaten van toepassing.

Belangrijk voor hulpverlening

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert artsen en andere hulpverleners over de effecten en de behandeling van acute vergiftigingen met chemische producten. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat goede productinformatie bij hen aanwezig is. Als deze ontbreekt kan dit leiden tot een verkeerde risicoschatting en behandeling van de patiënt.

Verplichte productnotificatie

De verplichting voor productnotificatie is vastgelegd in artikel 45 van de CLP Verordening (EU) 1272/2008 (externe link). Artikel 45 beschrijft alleen de verplichtingen en de verantwoordelijkheden, maar niet welke informatie en hoe deze aangeleverd moet worden. Een uitgebreide beschrijving van de te leveren informatie staat in de nieuwe bijlage VIII van CLP. Deze bijlage VIII is nieuw aan de CLP toegevoegd als gevolg van de inwerkingtreding van EU-verordening 2017/542.

 

De nieuwe CLP bijlage VIII geeft uitleg over:

 • de productinformatie die aangeleverd moeten worden
 • het elektronisch format waarmee de productinformatie aangeleverd moet worden
 • het Unieke Formule-Identificatie (UFI) welke op het etiket van een gevaarlijk product moet worden vermeld.

Deze nieuwe bijlage zorgt ervoor dat de huidige verschillen in productnotificatie tussen EU-lidstaten verdwijnt en dat een product maar een keer genotificeerd hoeft te worden. Op dit moment moet de productinformatie worden aangeleverd bij elke nationaal aangewezen orgaan waar het product op de markt wordt gebracht. Voor Nederland is dat het dus het NVIC. Dit zal vanaf 1 januari 2020 veranderen met de ontwikkeling van een portaal waarlangs de notificatie voor verschillende EU-lidstaten in één keer kan worden gedaan.

Gefaseerde inwerkingtreding

 • Op 1 januari 2020 treedt de bijlage gefaseerd in werking. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 de regels en het elektronische format geldt voor nieuwe of voor wijzigingen in bestaande productnotificaties van consumentenproducten.
 • Op 1 januari 2021 zullen professionele producten volgens de nieuwe regels en het elektronische format aangeleverd moeten worden en op 1 januari 2024 de industriële producten.
 • Op 1 januari 2025 zullen ook alle bestaande productennotificaties opnieuw volgens de nieuwe regels ingediend moeten zijn.

Belangrijkste voordelen van de nieuwe wetgeving

 • Bedrijven besparen op administratieve lasten doordat huidige verschillen in informatie eisen tussen EU-lidstaten verdwijnt en dat een product maar één keer hoeft te worden genotificeerd. Wel blijft het vereist dat de informatie wordt aangeleverd in de taal van het land (of Engels, indien dit expliciet wordt aangegeven).
 • Het NVIC heeft snelle toegang tot volledige en consistente informatie over de samenstelling van een product. Op basis van deze informatie kan het vergiftigingencentrum snel reageren en wordt kostbare tijd gewonnen bij de behandeling van vergiftigingsverschijnselen.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de vereisten voldoe?

Als u niet aan de eisen voldoet, mag u uw product niet (langer) op de markt brengen in de EU. De vereiste informatie over het product moet bij de aangewezen instantie van het EU-lidstaat worden aangemeld waar het ook op de markt wordt gebracht (geïmporteerd in de EU of verkocht op de EU-markt). In Nederland mag al vele jaren een product pas op de markt worden gebracht wanneer een productnotificatie hiervoor is ingediend bij het NVIC.

Wat als ik mijn product al heb aangemeld?

Producten en mengsels die vóór 1 januari 2020 (gebruik door consumenten), 1 januari 2021 (beroepsmatig gebruik) of 1 januari 2024 (industrieel gebruik) bij de aangewezen instanties zijn aangemeld, blijven geldig tot 1 januari 2025. Als de samenstelling van het product tussentijds wijzigt, is een nieuwe aanlevering conform EU 2017/542 verplicht.

Voor alle producten eindigt de overgangsfase op 1 januari 2025. Dat wil zeggen dat alle producten vanaf 1 januari 2025 volgens de nieuwe regels en het Europese elektronische format aangeleverd moeten zijn.

Meer informatie

Op de website van de REACH/CLP helpdesk worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

 • Wie heeft welke verplichting?
 • Hoe weet ik of een product (mengsel) aangemeld moet worden?
 • Welke informatie moet ik aanleveren?
 • Wat is een UFI en hoe maak ik deze aan?
 • Bij wie kan ik met vragen terecht?

>> Zie ook ons Dossier Chemische stoffen

Meer informatie: Eugène Moerkerk