Nieuw strategisch thema: Arbeidsmarkt en nieuw verenigingsbreed accuproject

2 april 2019

Op de agenda van de hoofdbestuursvergadering op 18 maart uiteraard een hoofdrol voor onze bekende drie strategische thema’s: Smart Mobility, Duurzaamheid en Verkeersveiligheid. Daaraan werd, op de nadrukkelijke wens vanuit het overleg met de sectievoorzitters, een vierde thema toegevoegd: Arbeidsmarkt. Ook werd een nieuw, verenigingsbreed project voor lithium-ion-accu’s gepresenteerd.

Amtrium

Arbeidsmarkt (en opleiding)

Voor alle secties geldt dat de arbeidsmarkt meer en meer knellend wordt, vooral op het punt van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde (technische) medewerkers en daarmee samenhangend de instroom in het beroepsonderwijs. Op nadrukkelijke wens van de sectievoorzitters in hun overleg met het hoofdbestuur, is Arbeidsmarkt als vierde thema toegevoegd aan de strategische agenda van RAI Vereniging.

Besproken is welke activiteiten de secties nu al ondernemen en welke rol wij in arbeidsmarkt en opleiding voor RAI Vereniging als geheel verder zien. Om het beeld daarvan compleet te krijgen wordt nu samen met de secties een inventarisatie gemaakt, die wordt besproken in de hoofdbestuursvergadering op 19 juni.

 

Project “Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu’s”

Het hoofdbestuur besprak voorts een voorstel voor een belangrijk nieuw project “Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu’s”. Een goed voorbeeld van sectie-overstijgend werken binnen RAI Vereniging, want nu al zijn hierbij zes van onze secties betrokken via een werkgroep. Doel is het bewerkstelligen van duidelijke wet- en regelgeving voor het veilig vervoeren en opslaan van li-ion accu’s en het daarover informeren van doelgroepen. Daarbij hoort consumenteninformatie over veilig accugebruik en het mogelijk inrichten van een keurmerk voor veilige lithium-ion accu’s. De communicatie over dit project start binnenkort, dus u hoort hier zeker meer van.

Mobiliteit

Sinds het najaar van 2016 werkt RAI Vereniging met een zeer brede groep van 24 collega-mobiliteitsorganisaties in de Mobiliteitsalliantie samen aan het toekomstbestendig maken van de mobiliteit. Nadat het manifest “Vooruit!” in 2017 in het Regeerakkoord terechtkwam, werkt de Mobiliteitsalliantie nu aan het Deltaplan Mobiliteit dat medio mei verwacht wordt. Dat zal worden aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarna wij verwachten met het kabinet te kunnen werken aan een uitvoeringsagenda, op weg naar 2030 en verder. Diverse pilots zullen daarvan onderdeel uitmaken, waaronder pilots voor ‘eerlijk betalen naar gebruik’.

Klimaatakkoord

Woensdag 13 maart was een grote dag voor de klimaatonderhandelingen, toen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de doorrekeningen presenteerden van het concept-Klimaatakkoord. Aansluitend kwamen minister-president Rutte en minister Wiebes in hun persconferentie met een verrassende wending voor de automobiliteit. Het kabinet wil geen ‘oversubsidiëring’ voor elektrische auto’s, meer stimulering van de tweedehands EV-markt en ‘geen verhoging van de vaste lasten van auto’s met een verbrandingsmotor’. Op 17 april is er een rondetafelgesprek/hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij Steven van Eijck als spreker is gevraagd. Het kabinet zal rond 20 april met zijn appreciatie van het Klimaatakkoord komen, waarna dat voor de zomer getekend zou moeten worden. Hier kunt u alles lezen wat wij schreven over het Klimaatakkoord.

Verkeersveiligheid

RAI Vereniging is intensief betrokken bij tal van activiteiten rond het thema verkeersveiligheid. Zo werkten wij mee aan de totstandkoming van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, zijn wij partner bij de Verkeersveiligheidscoalitie, is verkeersveiligheid een wezenlijk element van het ADAS-convenant en hebben wij zitting in de programma-adviesraad en de raad van toezicht van de SWOV. Bij de verschillende issues binnen dit thema zoekt RAI Vereniging steeds actieve inbreng vanuit de secties en zorgt voor een uitgebalanceerde afweging van hun belangen.

Duurzaamheid en circulaire economie

De scope van ons bekende thema Duurzaamheid wordt verbreed naar circulaire economie, waarvoor internationaal en nationaal steeds meer aandacht is. Zo verricht de Europese Commissie een studie naar circulariteit van batterijen en groeit de interesse van beleidsambtenaren (van IenW) voor dit thema. Het is van sectie-overstijgend belang de ontwikkelingen in wet- en regelgeving goed te volgen en waar geboden te beïnvloeden en onze contacten met stakeholders te verstevigen. In praktische zin willen we (in de zomer 2019) samen met ARN een event over circulaire economie organiseren voor de autobranche, zijn wij betrokken bij de vakbeurs ReMaTec en is het een vast thema voor ons in de inzet van diverse media.

Brussel

Het hoofdbestuur hecht belang aan het verstevigen van onze Brusselse belangenbehartiging, waarbij wij de contacten met de Nederlandse ambtenaren bij de Europese Commissie en (binnenkort nieuwgekozen) Nederlandse Europarlementariërs willen aanhalen. Zeker niet om werk van onze Europese koepelorganisaties -waarvan elk van onze secties er eentje heeft- te gaan dubbelen, maar juist om hun werk te versterken.

ADAS, Data en Smart Mobility

Tot slot nog diverse andere onderwerpen op een zeer goed gevulde agenda: een ADAS-convenant (dat naar verwachting in juni tijdens het ITS Congres getekend zal worden), de ontwikkelingen rond data uit voertuigen (onder meer het Ecorys-onderzoek daarnaar in opdracht van IenW en aspecten van cybersecurity) en de Ledenbijeenkomst Smart Mobility, die voor 14 mei op de rol staat.

Over alle bovenstaande onderwerpen hoort u uiteraard de komende maanden meer. Mochten daar nu al zaken bij zitten die vragen bij u oproepen of waarvoor u suggesties heeft, neemt u dan vooral contact op met úw hoofdbestuur. Dat kan eenvoudig, op hoofdbestuur@raivereniging.nl.