Afval- en reinigingsbranche op weg naar zero emissie

12 juni 2019

De elektrificatie van het voertuigpark is ook binnen de reinigingswereld volop aan de gang. Een groeiend aantal partijen biedt hiervoor inmiddels slimme en schone oplossingen, zo bleek tijdens de speciale kennissessies die op 5 en 6 juni tijdens de ReinigingsDemoDagen 2019 op het Park Vliegbasis Soesterberg werden gehouden.

Een belangrijke aanjager richting nul emissie vormt het ‘Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’ dat twee jaar geleden op initiatief van de sectie RAI CarrosserieNL van RAI Vereniging tot stand kwam.

Inmiddels is het convenant in een volgende fase beland en is het draagvlak verder verbreed, vertelde Rob de Groot van Rijkswaterstaat. Hij liet weten dat sinds maart dit jaar ook het ministerie van IenW, 3 gemeenten, 2 publieke en 5 private partijen zich aan het convenant hebben gecommitteerd en dat 6 nieuwe partijen de intentie hebben om het te ondertekenen. 

Verdienmodel 

Conform de doelstellingen van het convenant moeten in 2025 alle nieuw aan te schaffen afvalinzamelingsvoertuigen op duurzame brandstof of zero emissie rijden. In 2030 is het de bedoeling om alle conventionele voertuigen uit te faseren en tussen 2035 en 2040 moeten alle reinigingsvoertuigen de transitie naar zero emissie hebben gemaakt.  

De Groot zei zich goed te realiseren dat bij de hele omschakeling wel sprake moet zijn van een verdienmodel. ‘Om schaalvoordelen te behalen is daarom samenwerking met alle partijen en het delen en ontwikkelen van kennis cruciaal. Hiervoor is een plan van aanpak in de maak in lijn met de doelstellingen van het convenant.’ 

Pilot VDL Translift 

Dat de aandrijving van de toekomst elektrisch is, bleek eveneens uit het betoog van Mathijs van der Mast, directeur van Translift, producent van zijladers en kraanvoertuigen. VDL heeft de grootste vloot E-bussen in Europa rondrijden (600 tot 700 in totaal), zowel batterij aangedreven als waterstof elektrisch. Dit jaar komen daar nog eens 500 elektrische bussen bij en voor 2020 staat de aflevering van 700 exemplaren gepland. Naast bustransport komen ook andere zware toepassingen (trucks, vans en zogeheten ‘yellow goods’ snel binnen bereik. Zo loopt er een pilot van VDL Translift met 2 elektrische kraanvoertuigen en 2 elektrische zijladers als onderdeel van het DKTI project (Demonstratie Klimaattechnologieën en- Innovaties in Transport). ‘Eind dit jaar zullen de resultaten van deze proef, die moet leiden tot concrete vervolgtrajecten, bekend zijn’, aldus Van der Mast. 

Groene waterstof 

Prof. dr. Ad van Wijk van de TU Delft liet er geen twijfel over bestaan dat waterstof de groene brandstof voor de toekomst is: het wordt goedkoop, is goedkoop te vervoeren en goedkoop op te slaan. Als voorbeeld wees hij op Saudi Arabië dat een zon- en windpark bouwt dat 300 megawatt aan energie moet opleveren. Stroom die een factor 3 goedkoper is dan de stroom die onze kolencentrales opwekken. Probleem is alleen, vervolgde hij, ‘dat wij niet genoeg zonne-uren hebben.’ Zonne-energie via elektrolyse omzetten in vloeibare waterstof, om dat vervolgens met behulp van pijpleidingen te importeren/transporteren, is naar zijn oordeel de ideale oplossing. ‘De gasleidingen in Nederland zijn daar uitstekend voor geschikt. Met als bijkomend voordeel dat de capaciteit van het aardgasnet substantieel groter is vergeleken met het elektriciteitsnet.’ Voor de opslag van waterstof zouden de zoutkoepels, waar nu aardgas wordt opgeslagen, kunnen dienen, beklemtoonde hij. ‘In één zoutkoepel kun je 6.000 tot waterstof opslaan. Dat staat gelijk aan 17 miljoen thuisbatterijen.’ 

Drie duurzaamheidspijlers 

Hans Binnendijk, product manager Sustainable Solutions van Scania Benelux, belichtte tenslotte de uitdagingen die duurzaam transport met zich mee brengt. Een type brandstof die in één klap alle problemen en transportuitdagingen oplost is voorlopig een illusie, oordeelde hij. ‘Er zullen altijd verschillende brandstoffen nodig zijn, afhankelijk van de inzet en transportbehoefte.’ De pijlers waarop duurzaam transportbeleid rust zijn energie efficiëntie, duurzame brandstoffen en elektrificatie en slim en veilig transport. ‘Samenwerking tussen transportbedrijven, verladers en energieleveranciers is essentieel om daarin stappen te zetten’, besloot Binnendijk.

>> Meer ReinigingsDemoDagen

 


Contactpersoon
Remco Tekstra
Remco Tekstra
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4931