Kabinet komt volgende week met klimaatplannen

21 juni 2019

Alom wordt verwacht dat het kabinet eind volgende week haar klimaatplannen presenteert. Eerder dachten wij nog dat dit wellicht deze week al het geval zou zijn maar blijkbaar had de coalitie toch nog meer tijd nodig om voldoende draagvlak te vinden in zowel Tweede als Eerste Kamer.

Afgelopen maandag lekte al het één en ander daarover uit. Daarbij sprongen vooral de versobering van de stimuleringsregelingen voor elektrische auto’s in het oog. Zoals vaker worden succesvolle regelingen uiteindelijk te duur en worden dan weer bijgeschaafd. De vraag is nog even in hoeverre de bijtelling voor volledig elektrische auto’s omhoog gaat, maar de verwachting is wel dat ook hier dubbele cijfers gaan gelden. Ook zou men serieus overwegen om de maximale cap waarover de lage bijtelling geld te verlagen.

In het NOS-journaal van maandag werd hier uitgebreid aandacht aan besteedt, inclusief een reactie van RAI Vereniging (openingsitem journaal).

Totaalpakket?

Op dit moment geeft RAI Vereniging nog geen inhoudelijke reacties. Eerst moeten we het totaalpakket van maatregelen kennen voordat we een gedegen eindoordeel over de kabinetsplannen kunnen geven. Gerust zijn we er zeker niet op. Een verhoging van de BPM lijkt niet uitgesloten en ook het openbreken van Autobrief 2 (door de bijtelling op elektrische auto’s mogelijk al vanaf volgend jaar te verhogen) bewijst nog maar eens dat we met een zeer wispelturige overheid te maken hebben die de marktomstandigheden voor onze sector ernstig kunnen beïnvloeden.

WLTP en BPM

Uiteindelijk zal RAI Vereniging de plannen beoordelen op de daadwerkelijke CO2-effecten en op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregelen voor autokopers. Zoals eerder gemeld heeft het DB van de sectie besloten om een speciale taskforce samen te stellen die het hele proces van Klimaatakkoord en WLTP namens de achterban begeleidt. Ook de taskforce zal volgende week weer bijeenkomen.

Volgende week zal ook het derde deel van het TNO-onderzoek naar de verschillen tussen NEDC en WLTP aan de partijen van het zogenaamde Motorblok worden gepresenteerd. Wellicht wordt er dan ook meer inzage gegeven hoe het kabinet de belofte van een budgetneutrale overgang aan die zij eerder deed aan de Tweede Kamer gestalte zal doen geven. Ook hier is RAI Vereniging nog niet gerust op en inmiddels is een uitgebreid eigen onderzoek bij de importeurs opgestart om meer inzage te verkrijgen in de exacte verschillen tussen NEDC- en WLTP-geteste auto’s van het zelfde model/type.

TNO position paper voor kameroverleg over klimaat en energie

Op 3 juli staat een overleg in de Tweede Kamer 'Klimaat en Energie' gepland. Op de agenda staat ‘Reactie op position paper van TNO voor hoorzitting mobiliteitstafel’. Deze position paper kunt u hier downloaden. TNO ondersteunt daarin ons standpunt dat we de CO2-doelstellingen niet met alleen elektrisch rijden kunnen halen:

Schone en efficiënte verbrandingsmotoren blijven nodig
Batterij elektrische voertuigen spelen een dominante rol in de voorgenomen maatregelen voor realisatie van de 2030 doelstelling in de mobiliteitssector. Echter, als 100% van de nieuw verkochte personenauto’s in 2030 zero emissie is, dan bestaat de personenautovloot in dat jaar nog steeds voor zo’n 60% uit conventionele voertuigen met verbrandingsmotor. Bij bestelauto’s en vrachtwagens zal dat aandeel nog veel groter zijn. Dat betekent dat beleid om de luchtverontreinigende en CO2-emissies van conventionele voertuigen te reduceren belangrijk blijft voor het halen van de CO2-doelen en voor leefbare steden. Dit loopt in belangrijke mate via Europees normbeleid, waar Nederland traditioneel vanwege de sterke kennisbasis en onafhankelijke positie ten opzichte van de industrie, een stevige stem in heeft. Strenge Europese normen zorgen niet alleen voor schonere en zuiniger voertuigen met verbrandingsmotor, maar leveren ook een incentive voor fabrikanten op om sneller over te stappen naar zero-emissie voertuigen. Wat betreft de toepassing van duurzaam geproduceerde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen in verbrandingsmotoren komt een groeiend aantal opties in beeld. Om effectief te kunnen sturen op grootschalige toepassing is het nodig om zo snel mogelijk te bepalen welke beperkte set opties de voorkeur verdient vanuit een integraal systeemperspectief, rekening houdend met wensen en technische beperkingen van de mobiliteitssector en optimale aansluiting bij transities in de energiesector.

In het debat gaat de Kamer in op de reactie van die de minister hierop gaf. De relevante passage uit die brief:

Schone en efficiënte verbrandingsmotoren.
TNO wijst erop dat in 2030 een groot deel van het wagenpark nog uit auto’s bestaat met een conventionele verbrandingsmotor. In het ontwerp-Klimaatakkoord is aangegeven dat binnen de verduurzamingsstrategie van de verschillende vervoersmiddelen de prioritering op zero-emissie motoren ligt. Tegelijkertijd is aangegeven dat de inzet van hernieuwbare brandstoffen een middel kan zijn om tijdig de gewenste emissiereducties te bereiken in het wegverkeer. Voor de langere termijn is het streven van partijen om duurzame biomassa in te zetten voor hoogwaardige toepassingen in de economische sectoren waar weinig alternatieven zijn, bijvoorbeeld als brandstof in zware voertuigen en de lucht- en scheepvaart.