Wetsvoorstel vrachtwagenheffing in consultatie

27 juni 2019

De vrachtwagenheffing wordt afhankelijk van de gewichtsklasse van het voertuig en de milieu-eigenschappen (euro-emissieklasse). Gemiddeld wordt het bedrag circa € 0,15 (prijspeil 2018) per gereden kilometer. De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle autosnelwegen (A-wegen) en een aantal andere wegen (met name N-wegen). Dit zijn met name die N-wegen die als sluiproute zouden gaan dienen.

Dit blijkt uit het wetsvoorstel vrachtwagenheffing dat 26 juni in consultatie ging (deadline: 7 augustus).

Internetconsultatie

Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) stuurde op dezelfde dag een brief naar de Kamer, waarin zij ingaat op de consultatie en eerdere discussiepunten over de vrachtwagenheffing. Alle belanghebbenden kunnen in die consultatie hun visie geven. RAI Vereniging maakt gebruik van die gelegenheid.

Doelstellingen van de vrachtwagenheffing zijn:

  • Binnen- en buitenlands vrachtverkeer laten betalen voor het gebruik van de weg, door de omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per gereden kilometer. Zo gaat het vrachtverkeer meer dan nu betalen voor gebruik van de weg;
  • Innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. In het regeerakkoord is afgesproken dat inkomsten van de vrachtwagenheffing in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door, naast verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s, gelden aan te wenden voor innovatie en verduurzaming.

Terugsluis

Deze ‘terugssluis’ om de inkomsten van de heffing te kunnen inzetten voor verduurzaming van de branche (voorwaarde om in te stemmen met deze passage in het Regeerakkoord!) was eerder al onderwerp van felle discussie. Een fiks deel daarvan zou worden afgeroomd om accijnsderving te compenseren als vrachtwagens door de heffing minder kilometers maken. Een ander heikel punt was of de inkomsten ook naar vervoer per trein en spoor zou kunnen gaan, terwijl die er niet aan meebetalen. En tot slot moest duidelijk worden of het geld dat in het ene jaar niet is besteed meegenomen mag worden naar het volgende.

Momenteel werkt de minister samen met de drie brancheorganisaties van de wegvervoerssector, evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging Eigen Rijders (VERN), aan een meerjarenprogramma voor de terugsluis, maar er nog onzekerheden (zoals marktontwikkelingen voor schone vrachtwagens) die de jaarlijkse uitputting van de middelen voor de terugsluis kunnen beïnvloeden.

Ook voor het overhevelen naar het volgende jaar lijkt een oplossing gevonden: met de staatssecretaris van Financiën heeft IenW een onbeperkte eindejaarsmarge afgesproken, zodat eventuele niet-uitgeputte gelden beschikbaar blijven voor besteding aan doelen die in overleg met de wegvervoerssector worden bepaald.

Naast onderdelen van de heffing zelf, zijn de verlaging van de motorrijtuigenbelasting, de afschaffing van de belasting zware motorvoertuigen en de uitwerking van de besteding van de middelen voor innovatie en verduurzaming in het conceptwetsvoorstel opgenomen. Er is (vooralsnog) niet in voorzien dat een apart tarief zou gelden voor e-trucks. Dat zou niet toegestaan zijn op basis van de vignetrichtlijn.

Mocht u zelf deelnemen aan de consultatie, dan ontvangen wij graag een afschrift van uw inbreng.

>> Consultatie over wetsvoorstel vrachtwagenheffing

>> Brief van de minister over toezeggingen in debat over de vrachtwagenheffing

>> Lees hier wat wij eerder schreven over de vrachtwagenheffing