Prinsjesdag 2019

18 september 2019

Op 17 september presenteerde het kabinet de begroting voor 2020. RAI Vereniging heeft alle relevante begrotingen (EZK en IenW), de Miljoenennota met bijlagen en de Belastingplannen bestudeerd. In een notitie hebben wij de voor onze leden de relevante onderwerpen op een rij gezet.

prinsjesdag

Autobelastingen zijn dermate belangrijk dat de maatregelen daarbij in een separate notitie zijn samengevat (onderaan de pagina als download). Andere thema’s die aan de orde komen zijn onder meer:

Financiering van mobiliteit en infrastructuur

Het kabinet onderzoekt in 2020 de mogelijkheden om verder te investeren in onder meer innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën onderzoeken hoe een investeringsfonds kan worden opgericht om het verdienvermogen te versterken en rapporteren hierover begin 2020 aan de Kamer. Het kabinet zegt al incidenteel in totaal 2 miljard vrij te maken voor de ontwikkeling van mobiliteitsinfrastructuur en zij bestemt structureel 100 miljoen per jaar voor het Infrastructuurfonds.

Vrachtwagenheffing

In 2020 gaat het wetsvoorstel naar de Kamer dat recentelijk in consultatie was. Met name de terugsluis is voor de wegvervoerbranche van belang: hoeveel resteert er van de inkomsten en wie kan er aanspraak op maken: alleen wegvervoer of ook spoor en water? Deze zaken worden komend jaar vastgelegd ineen beleidsagenda. Invoering staat gepland voor 2023.

Verkeersveiligheid

In het regeerakkoord is verkeersveiligheid benoemd tot nationale prioriteit. Dit kreeg in 2019 vorm in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en bijbehorend Landelijk Actieplan. RAI Vereniging heeft meegewerkt aan totstandkoming van het SPV. In 2020 moeten gemeentes op basis van het SPV regionale uitvoeringsagenda’s ontwikkelen en daarin concrete maatregelen vastleggen. Het rijk ondersteunt gemeentes daarbij met een kennisnetwerk. Die maatregelen zijn vooral gericht op infrastructuur, gedrag en handhaving. De Stint blijft het ministerie van IenW bezighouden; het wettelijk kader voor ‘bijzondere bromfietsen’ zoals de Stint moet in 2020 definitief vorm krijgen. Van extra financiële middelen voor verkeersveiligheid is  geen sprake.

Klimaat en mobiliteit

De rode draad van het voorgenomen mobiliteitsbeleid is het klimaat; veel maatregelen hangen rechtstreeks samen met het Klimaatakkoord. Zo komt er extra geld beschikbaar om maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren en dit geld wordt onder meer besteed aan fietsparkeren en elektrisch vervoer. Deze middelen komen bovenop de Klimaatenvelop die bij Regeerakkoord beschikbaar is gesteld. De klimaatproblemen in combinatie met de fileproblematiek en teruglopende belastinginkomsten als gevolg van meer elektrische auto’s hebben dit kabinet bovendien overtuigd dat het volgend kabinet aan de slag moet met betalen naar gebruik. Het kabinet onderzoekt nu minstens drie varianten van betalen naar gebruik bij autorijden en schetst voorbereidingen, die waar nodig zelfs al door dit kabinet getroffen kunnen worden. De aanschafsubsidie voor particuliere auto’s is nog niet uitgewerkt. Wel bevatten de stukken veel informatie over de verschillende bpm-vrijstellingen en bijtellingstarieven. Ook bussen, doelgroepenvervoer en milieuzones komen voor in het voorgenomen beleid. 

Het kabinet kent waterstof een sleutelrol toe in de verduurzaming van de industrie en oa mobiliteit. Om dit potentieel te benutten komt er een ambitieus waterstofprogramma en ondersteunt het kabinet innovatie en grootschalige pilot- en demoprojecten. In 2020 ‘is de verwachting’ dat er in Nederland ongeveer 15 waterstoftankstations zullen zijn’.

Circulaire economie

In de begroting van IenW staat relatief veel over duurzaamheid en circulaire economie. De Europese Commissie ziet Nederland als toonaangevend, maar Nederland streeft voor 2030 een reductie na van 50% van het nationale gebruik van primaire grondstoffen. Om de transitie te versnellen moeten alle betrokken partijen aan de slag en samenwerken. In 2019 heeft de overheid vijf transitieagenda’s gepubliceerd. Om daaraan uitvoering te geven reserveert IenW voor 2019 en 2020 een bedrag van 16 miljoen euro.