Harmonisatie milieuzones in detail

25 november 2019

De laatste jaren werden steeds meer milieuzones ingericht, met veelal een individueel toelatingsbeleid dat afhankelijk was gemeentelijk beleid. Onwenselijk voor vervoerders en automobilisten. Het afgelopen jaar is daarom intensief gewerkt aan de invulling van de afspraak in het regeerakkoord om alle milieuzones zoveel mogelijk te harmoniseren.

milieuzone

Inmiddels heeft dit een eenduidig systeem voor de inrichting van milieuzones opgeleverd, dat per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Door de harmonisatie weten automobilisten en vervoerders volgend jaar in heel Nederland waar zij aan toe zijn als zij een milieuzone naderen.

Dit systeem geeft gemeenten een instrument om te werken aan schone lucht. Dankzij de harmonisatie wordt voorkomen dat bij nieuwe milieuzones een lappendeken aan eisen kan ontstaan. Of een milieuzone wordt ingevoerd en wat de grenzen daarvan zijn, is en blijft echter aan de gemeente. Een voorbeeld daarvan is de milieuzone die Amsterdam onlangs aankondigde.

Wettelijk verankerd

De harmonisatie van de milieuzones per 1-1-2020 is dus in de wet geregeld. Daarvoor is in de Staatscourant het Besluit van 29 oktober 2019 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones gepubliceerd. Het geharmoniseerde toegangsregime wordt geregeld met uniforme verkeersborden op basis van emissieklassen (zie ook de download ‘visualisatie’ onderaan deze pagina).

De Rijksoverheid gaat het publiek ook over de (nieuwe) milieuzones voorlichten, zoals wij ook in dit nieuwsbericht schreven. Onder meer met de speciale website: www.milieuzones.nl.

Emissieklasse is leidend

De emissieklasse (klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes) van de voertuigen, waarmee wordt aangesloten bij de milieukenmerken van de voertuigen zijn bepaald door de RDW. De emissieklassen zijn afgeleid van de door de RDW in het kentekenregister vastgelegde Milieuclassificatie (Euroklasse), van het nummer van de EU-basisregelgeving emissie en de wijzigingsregelgeving of van de datum van eerste toelating tot het verkeer voor het betreffende voertuig (DET). Het discutabele systeem van bouwjaren wordt dus losgelaten.

Grofweg worden de milieuzones voor alleen diesel gemotoriseerde voertuigen als volgt geharmoniseerd.

Bij personenwagens en bedrijfswagens ‚< 3,5 ton:

  • Per 2020: Euro 3 en hoger of Euro 4 en hoger;
  • Per 2025: Euro 4 en hoger of Euro 5 en hoger.

Bij bedrijfswagens > 3,5 ton en bussen: 

  • Per 2020: Euro 4 of hoger;
  • Per 2022: Euro 6 of hoger.

Toekomstige zero-emissiezones voor bedrijfswagens

Voorts is het per 2025 ook mogelijk al dan niet aanvullend een zero-emissiezone voor bedrijfswagens (zowel voor bedrijfswagens < 3,5 ton als bedrijfswagens > 3,5 ton) in te richten.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over toekomstige zero-emissiezones voor de stadslogistiek. Deze zouden vanaf 1 januari 2025 moeten gaan gelden in 30 tot 40 grote en middelgrote steden in Nederland. Welke steden dat zijn en hoe groot deze zones zullen zijn is nu nog niet bekend. Momenteel werkt RAI Vereniging samen in het ‘Uitvoeringsoverleg Stadslogistiek’, om hierover nadere afspraken te maken. Punt van zorg is natuurlijk de nog beperkte beschikbaarheid van zero-emissiebestelbussen en -vrachtwagens.

Belangrijk uitgangspunt van de afspraak in het Klimaatakkoord is dat vanaf 2025 er alleen nog emissievrije bestelbussen en vrachtwagens de stad in mogen. Dit betekent dus wat ons betreft zowel volledig elektrische, waterstof-elektrische als hybride (PHEV) voertuigen. Vooral over de laatste groep van voertuigen is echter nog discussie, omdat de wetgever wel moet kunnen vaststellen of er in een zero-emissiegebied ook daadwerkelijk zero-emissie gereden wordt. Ook is er nog discussie over een passende overgangsregeling voor bestaande (Euro VI) voertuigen. Over deze discussies zullen onze leden in later stadium nog nader informeren.

Zie voor meer detaillering de leden-downloads (dus inloggen) hieronder.

 


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965