Update registratieplicht (land)bouwvoertuigen

8 juli 2020

Op 19 mei dit jaar heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat een registratie- en eventueel kentekenplaatplicht voor (land)bouwvoertuigen mogelijk maakt.

tractor kenteken

Door deze wet moeten veel (land)bouwvoertuigen geregistreerd worden en eventueel worden voorzien van een kentekenplaat. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW werken, in nauwe samenwerking met veel brancheorganisaties waaronder RAI Vereniging, aan de uitvoering van dit wetsvoorstel.

Hoewel veel zaken nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn willen we u toch alvast informeren.

Op welke voertuigen is deze registratieplicht van toepassing?

Onder de registratieplicht (land)bouwvoertuigen vallen de volgende voertuigen:

  • landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (voertuigcategorie T)
  • landbouw- of bosbouw trekkers op rupsen (voertuigcategorie C)
  • landbouw- of bosbouwaanhangwagens (voertuigcategorie R),
  • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (voertuigcategorie S)
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en
  • mobiele machines (nieuwe categorie)

Uitzonderingen op de registratieplicht

In de wet zijn bepaalde motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en mobiele machines uitgezonderd van de registratieplicht. Deze uitzondering geldt voor:

a. motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines die:
1°. met inbegrip van de breedte van een of meer verwisselbare uitrustingsstukken, niet breder zijn dan 1,3 m én

2°. zijn voorzien van:
  I. een door de motor aangedreven maai-installatie, bestemd voor het maaien van oppervlakten;
  II. een door de motor aangedreven veeginstallatie, bestemd voor het vegen van wegen;
  III. een door de motor aangedreven installatie om automatisch uitwerpselen op te zuigen;
  IV. een uitrustingsstuk aan de voorzijde ter verwijdering van sneeuw op het wegdek, met een minimale breedte gelijk aan de grootste breedte van het voertuig;
  V. een installatie voor het strooien op wegen ter voorkoming of bestrijding van gladheid; of    
  VI. een installatie om onkruid te bestrijden, met een tankinhoud van ten minste 100 liter; én

3°. aan de achterzijde niet zijn voorzien van:
  I. een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen; of
  II. een driepuntshefinrichting;

b. motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines als bedoeld in onderdeel a, onder 1°, die zijn voorzien van een hefinrichting (dwz heftrucks) aan de voorzijde van het motorrijtuig respectievelijk de machine en waaraan geen aanhangwagen is gekoppeld;

c. motorrijtuigen met beperkte snelheid (de zogenaamde fruit- of pluktreintjes) die:
  1°. zijn voorzien van een stuurwiel en een trekinrichting;
  2°. uitsluitend worden gebruikt in de periode van 1 juli tot en met 30 november; en
  3°. een combinatie vormen met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het dragen van voorraadkisten of –kratten; en
  4°. als samenstel, inclusief lading of uitrusting, niet breder is dan 1,3 m;

d. meeneemheftrucks; en

e. motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines:
 1°. met een maximumconstructiesnelheid van minder dan 6 km/h;
 2°. op één as; of
 3°. zijnde een asfalteermachine, wals, asfaltfrees of hoogwerker zonder zitplaats, die zich bevinden op een weggedeelte waar werkzaamheden op of aan de weg plaatsvinden met dien verstande dat de motorrijtuigen respectievelijk de machines zich uitsluitend op dat weggedeelte bevinden ten behoeve van die werkzaamheden op of aan de weg.

Aanhangwagens

a. aanhangwagens met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 25 km/h die in gebruik zijn genomen voor een nog te bepalen datum; en
b. aanhangwagens die niet rond een verticale as draaibaar verbonden zijn met een landbouw- of bosbouwtrekker, motorrijtuig met beperkte snelheid, mobiele machine of een met een dergelijk voertuig verbonden andere aanhangwagen.

Registratie bestaande voertuigen

Ook de al in gebruik zijnde (land)bouwvoertuigen die op de openbare straat gebruikt (gaan) worden moeten in principe worden geregistreerd en eventueel voorzien van een kentekenplaat.
RDW maakt een online dienst waarmee de eigenaar van een bestaand voertuig zijn voertuig kan registreren. Hiervoor moet hij een aantal voertuiggegevens invullen, zoals merk, bouwjaar en handelsbenaming fabrikant. Door deze online registratie hoeven bestaande (land)bouwvoertuigen in principe niet geschouwd te worden door RDW. Reeds rondrijdende (land)bouwvoertuigen die na de conversie periode voor registratie aangeboden worden zullen wel eerst goedgekeurd moeten worden door de RDW. In de online dienst zal een aantal checks komen bijvoorbeeld om na te gaan of het voertuig niet als gestolen geregistreerd is. Voor sommige voertuigen zal gaan gelden dat ze niet direct na de registratie voorzien hoeven te worden van een kentekenplaat. Online registratie zal naar alle waarschijnlijkheid mogelijk zijn van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021. Deze data zijn nog niet definitief vastgesteld.

Nieuwe voertuigen

Hoewel de datum nog niet definitief is lijkt het er op dat vanaf 2021 nieuwe land(bouwvoertuigen goedgekeurd moeten worden om te kunnen worden geregistreerd. Dit proces zal vergelijkbaar zijn met het keuren van vrachtwagens en aanhangwagens/opleggers zoals we nu ook kennen maar mogelijk zal er meer aan huis gekeurd gaan worden.
Sinds 1 januari 2016 moeten (land)bouwvoertuigen van de categorie T, C, R en S al goedgekeurd zijn voor toelating tot de openbare weg. Dit kan via een Europese Typegoedkeuring volgens Verordening 167/2013 of volgens een individuele goedkeuring (RDW-informatie daarover). Maar de eisen voor de individuele goedkeuring van mobiele machines (hier vallen de veegmachines e.d. onder) moeten nog uitgewerkt en vastgesteld gaan worden. Grotendeels zullen ze gebaseerd zijn op de permanente eisen van de MMBS-en die in de Regeling voertuigen opgenomen zijn en de emissie-eisen volgens de Richtlijn voor motoren in non-road MachineRichtlijn.

Een (land)bouwvoertuig dat voor het eerst in Nederland wordt ingeschreven, moet een goedkeuring hebben om aan te tonen dat aan de technische voorschriften wordt voldaan.

Er zijn 3 soorten goedkeuringen:

  • Europese typegoedkeuring, deze vorm is geldig voor registratie in alle Europese lidstaten en de lidstaten van de Europese Vrijhandels Associatie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland);
  • nationale kleine seriegoedkeuring, deze is alleen geldig voor registratie in Nederland;
  • individuele goedkeuring (voor één voertuig). Ook nationaal en alleen geldig in Nederland.

Erkenningen

Mogelijk dat uw bedrijf al in het bezit is van een RDW-erkenning? Bijvoorbeeld om voertuigen in de handelsvoorraad te zetten of om voertuigen over te schrijven of heeft u handelaarskentekenplaten? In dat geval zal er voor bijvoorbeeld de handelaarskentekenplaten een uitbreiding op deze erkenning moeten komen. Want voor de (land)bouwvoertuigen is weer een andere handelaarskentekenplaat nodig. het handelaarskenteken voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines zal de lettergroep LH hebben en voor de aanhangwagens is de lettergroep OA.

Heeft u nog geen erkenning? In dat geval zullen er mogelijk erkenningen aangevraagd moeten worden te beginnen bij de Erkenning bedrijfsvoorraad. Vanaf 1 oktober kunnen de benodigde erkenningen aangevraagd worden.

APK
De registratie van (land)bouwvoertuigen is mede gekomen vanwege de APK-plicht voor bepaalde voertuigen die een constructiesnelheid hebben van meer dan 40 km/u.
Deze APK-regeling wordt nog uitgewerkt.

Vervolg

Zodra er nieuwe ontwikkelen zijn zullen we u weer informeren. Na de zomervakantie zullen we een (online) bijeenkomst houden over dit onderwerp.


Contactpersoon
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971