Stand van zaken EV-subsidie particulieren

16 juli 2020

Er wordt nog volop reclame gemaakt voor elektrische auto’s ‘met 4000 euro overheidssubsidie’, maar helaas: de pot is negen dagen na opening alweer leeg. Tijd voor een update over de stand van zaken bij de budgettering voor de subsidie en de vragen die nu leven.

elektrische auto

En dat is jammer, want consumenten hebben nu -ondanks alle onzekerheden door de coronacrisis- gekozen voor een nieuwe elektrische auto, waarmee ze niet alleen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar tegelijkertijd hebben gezorgd voor een (weliswaar kleine) opleving van de branche.

Voor volgend jaar staat er al een bedrag gereserveerd en de consument die nu bestelt kan daar volgend jaar aanspraak op maken. Maar het is natuurlijk een enorme domper om er in de showroom achter te komen dat je zo’n fiks bedrag opeens zelf moet voorfinancieren en dat het geld volgend jaar pas vrijkomt.

RAI Vereniging, BOVAG, ANWB en VNA hebben een indringend beroep gedaan op staatssecretaris Van Veldhoven van IenW, om te bezien welke mogelijkheden er zijn om het jaarbudget van 2021 naar 2020 te halen. Daarnaast is gebleken dat auto’s op basis van private lease nog steeds voor de volle 4000 op het budget van 2020 drukken, terwijl deze subsidie per maand wordt uitbetaald gedurende de hele looptijd van het leasecontract. Het bedrag uitsmeren, zoals eerder ook was overeengekomen, over die vier jaar zou dan ook veel realistischer zijn en dan ontstaat weer ruimte voor een aanzienlijk aantal auto’s.

De staatssecretaris is op zichzelf wel bereidwillig om voor 2020 wat meer ruimte te scheppen, maar zij loopt aan tegen Kamerleden die daarin zeer terughoudend zijn. Met name de VVD en CDA zijn altijd al weinig gecharmeerd geweest van EV-subsidies. Samen met BOVAG, ANWB en VNA hebben we daarom vorige week een e-mail gestuurd aan de meest kritische Kamerleden van deze fracties, vooral om toe te lichten waarom hier geen sprake is van éxtra subsidie, maar slechts het verschuiven van het budget van 2021 naar 2020. Dit gaat de Belastingbetaler uiteindelijk dus niet meer kosten. Daarnaast hebben we uitgelegd dat het uitsmeren van subsidiebedrag over de leasetermijn zuiverder is en de nodige ruimte zou scheppen voor een substantieel aantal consumenten, dat dan alsnog subsidie kan krijgen voor de auto naar keuze, en niet pas volgend jaar.

Van de VVD hebben we meteen een reactie ontvangen. Deze partij ziet nog geen heil in ons voorstel en diende ook een serie kritische Kamervragen in over het snel leegraken van de subsidiepot. De VVD verwijst daarbij ook naar de Algemene Rekenkamer, die recentelijk heeft vastgesteld dat fiscale stimulering van elektrische auto’s een relatief duur instrument is om CO2-uitstoot te verminderen.

Bij IenW wordt intussen gezocht naar een goede en politiek haalbare oplossing voor de ontstane impasse. Wij hebben signalen ontvangen dat er nu alsnog iets aan het bewegen is omdat eigenlijk niemand wil dat de consument in kou blijft staan terwijl er technisch gezien voldoende geld voor EV-subsidiering gereserveerd staat. In welke vorm of met welke inhoud, daar is nog niet veel over te zeggen. Wij hebben goede hoop op een doorbraak in dit dossier.

Vragen en antwoorden

Vooralsnog hebben we dus te maken met aanvragen die naar volgende jaar worden doorgeschoven. Wij begrijpen dat de consument vragen stelt over wat dit voor hem/haar betekent. Onderstaande Q&A geeft daarom het antwoord op de naar ons idee meest gestelde vragen.

Wat moet ik doen nu het jaarbudget op is?
Dient u een aanvraag in nadat het jaarbudget op is, dan wordt uw aanvraag doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Dit heeft als gevolg dat u langer op uw subsidietoezegging of uitbetaling moet wachten. Dit geldt uiteraard alleen als er nog voldoende budget beschikbaar is in het volgende jaar. Aanvragen kunnen niet meer dan 1 kalenderjaar worden doorgeschoven.

Het jaarbudget 2020 voor nieuwe elektrische auto’s is overtekend?
Voor nieuwe elektrische auto’s in 2020 is al meer subsidie aangevraagd dan het jaarbudget 2020. Dit geldt voor koop en lease. Als u nu een aanvraag indient, dan wordt deze doorgeschoven naar 2021. Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar bent u dit wel van plan? Aanvragen blijft mogelijk.

Als een (geldige) subsidieaanvraag wordt doorgeschoven, welke ‘garantie’ op de uitkering van de subsidie in 2021 heeft men in dit scenario? Hoe wordt een aanvrager daarvan in kennis gesteld; krijgt deze wel in 2020 een bevestiging voor uitkering/toekenning of pas in 2021?
Als een aanvraag wordt aangehouden en doorschuift naar 2021 dan krijgt de aanvrager hiervan schriftelijk bericht. De daadwerkelijk bevestiging of men subsidie krijgt toegekend of uitbetaald volgt pas in 2021, omdat RvO dan pas de aanvraag weer in behandeling kan nemen en dan ook pas een beslissing op de aanvraag kan nemen.

Nu het jaarbudget op is en mijn aanvraag wordt doorgeschoven naar volgend jaar, wat gebeurt er dan met het subsidiebedrag, wordt dit lager?
Artikel 1.4 “hoogte van de subsidie” lid 6 van de regeling zegt: Bepalend voor de hoogte van de subsidie is de datum waarop de overeenkomst tot lease of de koopovereenkomst is ondertekend. Het subsidiebedrag in 2020 is € 4.000 voor nieuw en €2.000 voor gebruikt. Als de klant de overeenkomst tot lease nog dit jaar ondertekent en de subsidie aanvraagt heeft dit naar alle waarschijnlijkheid geen invloed op de hoogte van de subsidie al is dit niet uit te sluiten met het ook op mogelijke aanpassingen van de regeling.

Als mijn aanvraag wordt doorgeschoven naar volgend jaar, in welke volgorde wordt dit dan afgehandeld en krijgen mensen die volgend jaar subsidie aanvragen dan voorrang?
De subsidie wordt toegekend op basis van volgorde van ingediende volledige aanvragen. Dat betekent dus dat als iemand nu al subsidie aanvraagt eerder in die volgorde zit dan iemand die pas in januari 2021 subsidie aanvraagt.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965