Update MaaS en RAI Vereniging

16 juli 2020

MaaS (Mobility as a Service) wordt door velen gezien als een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit van de toekomst: het aanbieden van een totaaloplossing aan de reiziger om van A naar B te reizen. Een update over de MaaS-initiatieven die nu spelen en hoe RAI Vereniging daarbij betrokken is.

Belangrijke componenten binnen MaaS zijn, het plannen, boeken en betalen van een reis met behulp van één app. De organisatie achter de app zorgt er vervolgens voor dat de reis optimaal wordt ingevuld. Dat kan met slechts één of twee modaliteiten zijn (bijv. deel-fiets en OV) maar ook met een meer uitgebreide keten van modaliteiten; mede afhankelijk van de wensen van de klant. Bij MaaS staat het gebruik van vervoersmodaliteiten door de reiziger centraal en niet het bezit ervan.

Maas-initiatieven

In Nederland zijn momenteel meerdere initiatieven actueel op gebied van MaaS, waar RAI Vereniging bij betrokken is.

7 MaaS-pilots van ministerie van IenW

IenW heeft enige tijd geleden een aanbesteding gedaan voor 7 landelijke pilots die gestart worden vanuit de regio. Op het moment van dit schrijven gaan de eerste pilots van start. Meer informatie over de pilots vindt u hier. RAI Vereniging volgt de ontwikkeling en leeromgeving van de pilots op de voet om kansen voor de leden waar te nemen.

Mobiliteitsalliantie

Binnen de Mobiliteitsalliantie, waar RAI Vereniging deel van uit maakt, is MaaS benoemd tot één van de speerpunten vanwege de verwachte potentie hiervan om bij te dragen aan oplossingen van mobiliteitsvraagstukken en heeft van MaaS een concreet project gemaakt. Binnen de Mobiliteitsalliantie is een Stuurgroep benoemd om de MaaS-activiteiten te coördineren en te regisseren. RAI Vereniging is hier lid van.

MaasLab

Binnen het MaasLab werken meer dan 20 organisaties, waaronder RAI Vereniging, samen om de eerste concrete MaaS-concepten te realiseren. Het MaasLab en de Mobiliteitsalliantie werken nauw samen, waarbij de Mobiliteitsalliantie de regie voert over het project en het MaasLab grotendeels de uitvoering ter hand neemt. Het doel van zowel Mobiliteitsalliantie als het MaasLab is om een omgeving te creëren waar iedere organisatie die iets op gebied van MaaS wil doen, laagdrempelig en volwaardig mee kan doen (“level-playing-field”). Binnen het MaasLab heeft een eerste groep deelnemers zich gemeld voor het concreet uitwerken van de eerste MaaS-concepten; de zogenaamde “Coalition of the Willing” (CotW). RAI Vereniging maakt vooralsnog geen deel uit van de CotW; de CotW is immers bedoeld voor organisaties die daadwerkelijk concreet MaaS-diensten aanbieden in de markt.

Overig

Voorts zijn er meerdere op zichzelf staande MaaS-initiatieven; zowel lokaal als regionaal met vaak bilaterale afspraken. In een aantal gevallen zijn ook leden van RAI Vereniging betrokken zijn, of zelfs initiatiefnemer.  

Afsprakenstelsel

Om MaaS duurzaam tot een succes te maken en toetreding voor alle partijen zo laagdrempelig mogelijk te maken, zijn afspraken nodig. Denk hierbij aan afspraken over het delen van data, afwerken van betalingen, reserveren van voertuigen, bieden van garanties, aansprakelijkheden, etc. Ofwel: een Afsprakenstelsel. Op 7 juli jl. heeft de Mobiliteitsalliantie ingestemd met een voorstel om tot een Afsprakenstelsel voor MaaS te komen. De vanuit het MaasLab geformeerde CotW neemt nu, samen met een externe consultant, de eerste stappen om te komen tot een Afsprakenstelsel. RAI Vereniging volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de CotW en het Afsprakenstelsel vanuit de Stuurgroep MaaS van de Mobiliteitsalliantie.

Aansluiten?

Indien u overweegt om zelf MaaS-diensten aan te gaan bieden en heeft u belangstelling om in contact te komen met potentiële samenwerkingspartners, dan kan het zinvol zijn om u aan te sluiten bij het MaasLab en wellicht zelfs bij de CotW. In dat laatste geval kunt u ook invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het Afsprakenstelsel. U kunt dat onder meer kenbaar maken door het invullen een survey via deze link. Ook kunt u voor meer informatie rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van het MaasLab, mevr. Sonila Metushi (s.metushi@knv.nl) of met Leo Bingen.