REACH-lijst met informatieplicht uitgebreid naar 209 stoffen

26 augustus 2020

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers opnieuw uitgebreid. Door nieuw gepubliceerde regelgeving krijgen alle leveranciers van voorwerpen in de gehele distributiekolom met ingang van 5 januari 2021 ook een aanvullende informatieplicht aan ECHA. In oktober 2020 gaat de ECHA-testdatabase vervangen worden door de definitieve SCIP-gegevensbank. RAI Vereniging adviseert haar leden zich tijdig voor te bereiden.

reageerbuis

Deze REACH-lijst is in het Engels ook bekend als zowel de ‘SVHC-list’ als de ‘Candidate List (of Substances of Very High Concern) for Authorisation’. Onlangs heeft ECHA in haar persbericht van 25 juni laten weten dat de lijst opnieuw met vier stoffen is uitgebreid.

Het blijft slechts 'een stilte voor de storm' die het bedrijfsleven de komende jaren kan verwachten als we de activiteiten van de diverse lidstaten monitoren via o.a. de Public activities coordination tool, waarin inmiddels bijna 4000 stoffen zijn opgenomen.

Deze vier zeer risicovolle stoffen zijn toegevoegd:

#

Naam van de stof

EG-nummer

CAS-nummer

Reden voor inclusie

Voorbeelden van gebruik(en)

1

1-vinylimidazol

214-012-0

1072-63-5

Vergiftig voor de voortplanting (artikel 57, onder c))

In formuleringen en als monomeer in de productie van polymeren

2

2-methylimidazol

211-765-7

693-98-1

Vergiftig voor de voortplanting (artikel 57, onder c))

Als katalysator in de productie van coatingproducten

3
#

Dibutylbis (pentane-2,4-dionato-O,O')tin

245-152-0

22673-19-4

Vergiftig voor de voortplanting (artikel 57, onder c))

Als katalysator en als additief in de productie van kunststoffen

4
#

Butyl 4-hydroxybenzoaat (Butylparaben) #

202-318-7

94-26-8

Hormoonontregelende eigenschappen - menselijke gezondheid(artikel 57, onder f) – menselijke gezondheid)

Cosmetica, producten voor persoonlijke verzorging en farmaceutische producten

           

# Het comité van de lidstaten van ECHA was betrokken bij het besluit om butyl 4-hydroxybenzoaat en dibutylbis (pentane-2,4-dionato-O,O')tin aan de lijst toe te voegen.

Informatieplicht

De lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers, oftewel de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht, bevat nu 209 zeer risicovolle stoffen (SVHC-stoffen, Substances of Very High Concern).

Leveranciers van producten waarin één of meer van de zeer risicovolle stoffen zijn verwerkt in een subcomponent, hebben al vele jaren de verplichting tot het proactief informeren van professionele afnemers indien één van de 209 stoffen in het product of het voorwerp of het kleinste subcomponent van het complexe voorwerp aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1 procent.

Deze verplichting is gebaseerd op artikel 33 van de REACH-Verordening. Europese toeleveranciers hebben deze verplichting automatisch. Europese bedrijven die zakendoen met niet-Europese leveranciers wordt geadviseerd om de toeleverancier actief te benaderen over iedere uitbreiding van de lijst.

Nieuw handhavingsproject

Binnen het Europees handhavingsforum is overeengekomen dat er in 2022 een groot handhavingsproject ingepland gaat worden. Dit handhavingsproject met de code REF-10 zal zich richten op geïntegreerde controles van producten die verschillende taken uit verschillende wetgevingsstukken controleren – meestal met betrekking tot artikelen, maar ook op mengsels. De meeste producten zullen naar verwachting consumentenproducten zijn.

Inspecteurs zullen gaan controleren of de producten voldoen aan de beperkingen voor geselecteerde gevaarlijke stoffen onder REACH (bijlage XVII). De controles zullen ook nagaan of producten voldoen aan de beperkingen voor de aanwezigheid van persistente organische verontreinigende stoffen die zijn gedefinieerd in het kader van de POP-verordening. Specifieke stoffen die onder deze controles vallen, zullen in 2021 worden vastgesteld en kunnen mogelijk bijvoorbeeld ftalaten of PFOS omvatten.

Handhavers zullen ook REACH verplichtingen controleren bij stoffen in artikelen of voorwerpen die vereisen dat informatie over zeer zorgwekkende stoffen in producten in de toeleveringsketen wordt meegedeeld (aan de professionele afnemers).

Deze taken in het kader van REACH en POP's zullen worden gecontroleerd op specifieke soorten materiaal, zoals rubber, plastic of textiel. Op deze manier kan elk product worden gecontroleerd op verschillende REACH- of POP-vereisten die het toepassingsgebied van de controles zullen verbreden en de bescherming van EU-burgers en het milieu zullen versterken. Het handhavingsproject zal in 2021 worden voorbereid, met inspecties die in 2022 worden uitgevoerd en het rapport wordt eind 2023 verwacht.

Openbare informatie uit notificatieplicht

Fabrikanten van producten waarin één of meer nieuwe (SVHC) stoffen van de kandidaat-lijst zijn verwerkt, zijn altijd al verplicht geweest dit binnen zes maanden te melden (notificeren) bij de ECHA (artikel 7.2 van de REACH-Verordening). Als voorwaarde is daarbij tot nu toe gesteld dat de fabrikant meer dan 1.000 kilogram van de betreffende risicovolle stof of stoffen op de Europese markt brengt. De notificatieplicht uit dit artikel 7.2. geldt echter niet indien de stof en de bijbehorende toepassing reeds voor dat gebruik zijn geregistreerd (artikel 7.6).
Deze notificaties worden ook bijgehouden in een database, die u kunt raadplegen op de website van ECHA en elke zes maanden wordt geactualiseerd met de gegevens uit de nieuwste notificaties.

Nieuwe Europese SCIP-gegevensbank in ontwikkeling

ECHA heeft op basis van nieuwe afvalwetgeving een compleet nieuwe databank opgezet. Afvalverwerkers en consumenten krijgen ook toegang tot die databank. Met de in juni 2018 gepubliceerde Europese Richtlijn (EU) 2018/851 wordt in artikel 9 bovendien belangrijke nieuwe regelgeving voor leveranciers van voorwerpen geïntroduceerd.

Nieuwe regelgeving voor leveranciers van voorwerpen vanaf 5 januari 2021

Met ingang van 5 januari 2021 moet de informatie, die op basis van artikel 33, lid 1, van de REACH-Verordening reeds vele jaren verstrekt moet worden aan uw afnemers, ook verplicht door worden gegeven aan de nieuwe databank van ECHA. En hiervoor is geen minimumgewichtsgrens of uitzondering (zoals deze bijvoorbeeld wel gelden voor de notificatieplicht uit artikel 7 van de REACH Verordening). Nederland heeft deze Europese verplichting via de publicatie van Staatsblad 2020-197 opgenomen in artikel 7a van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Testdatabase

Op 17 februari 2020 heeft ECHA haar testdatabase gelanceerd. Bedrijven die nu al het uploaden van hun gegevens willen testen, kunnen deze testdatabase hiervoor gebruiken. In oktober 2020 zal de testdatabase vervangen worden door de definitieve SCIP gegevensbank. Vanaf 5 januari 2021 wordt de nieuwe wettelijke verplichting van kracht.

Richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen

In 2017 heeft ECHA ook een Richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen gepubliceerd. Deze is destijds ook in het Nederlands vertaald. Dit Richtsnoer zal naar verwachting nog aangevuld gaan worden met de nieuwe eisen voor de in ontwikkeling zijnde artikel 33.1 database.

Advies RAI Vereniging

RAI Vereniging adviseert u niet te wachten op een aangepaste richtsnoer voor fabrikanten en importeurs van voorwerpen. Wij adviseren u, daar waar mogelijk, de communicatie over de 209 SVHC-stoffen met zowel uw toeleveranciers als aan uw afnemers nu al te intensiveren. Stel de vraag, of beantwoord de vraag: zit er één of meerdere zeer risicovolle stoffen in mijn product? Weet ik welke stoffen ik toevoeg aan mijn producten voordat ik het aflever aan mijn klant?
Check vervolgens de ECHA-website (SCIP-databasegedeelte) op alle beschikbare tools voor deze nieuwe SCIP-gegevensbank om u zorgvuldig voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

Tevens adviseren we u om uw capaciteit voor gegevensverwerking (en IT-systemen) te wijzigen / verbeteren om er zeker van te zijn dat deze begin volgend jaar voldoet aan de nieuwe verplichtingen met betrekking tot de SCIP-gegevensbank. ECHA houdt al rekening met vele miljoenen opgaves voor de SCIP-gegevensbank.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

 


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972