Drie grote projecten ingediend voor Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren

1 september 2021

** English version below **

Gecoördineerd door RAI Automotive Industry NL en Brainport Development hebben drie grote consortia projecten ingediend voor de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De projecten hebben een totale omvang van €110,6 miljoen en bestaan uit in totaal 65 partijen. De beoordeling en goedkeuring wordt eind oktober verwacht.

Op initiatief van RAI Automotive Industry NL en Brainport Development, in nauwe samenspraak met de topsector HTSM en de luchtvaart- en maritieme sector, is de RDM-regeling door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in mei 2021 opengesteld. Doel van de regeling is het aanjagen van R&D projecten, want juist deze investeringen staan door COVID-19 onder druk. Hierdoor kunnen innovatieve projecten binnen de Automotive industrie middels de financiële ondersteuning doorgang vinden. Dit is noodzakelijk om de benodigde stappen te blijven maken in enorme opgaven op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een goede positie op het gebied van deze transities. Het is belangrijk om deze positie te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

In nauwe samenwerking tussen industrie, RAI Automotive Industry NL, Brainport Development en kennisinstellingen zijn drie belangrijke innovatieve projecten  gedefinieerd met een omvangrijke deelname van zowel grote bedrijven, het MKB als kennisinstellingen. De projecten zijn inhoudelijk gefocust op waterstoftechnologie (onder leiding van DAF Trucks), elektrificatie en laadinfrastructuur (onder leiding van VDL Groep) en digitale infrastructuur voor ‘Cooperative, Connected & Automated Mobility’ (onder leiding van TomTom).

De Nederlandse overheid stelt via de regeling € 150 miljoen ter beschikking voor de mobiliteitsindustrie. Consortia uit de Automotive-, Maritieme- en Luchtvaartsector maken kans op subsidie. Projectvoorstellen worden daarbij door een onafhankelijke commissie getoetst aan de hand van een vijftal criteria. In het geval van Automotive projecten, geldt de HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 als uitgangspunt.

Klik hier voor meer informatie over de RDM-regeling.

 

** English version **

Three Large Projects Submitted for the R&D Mobility Sector Subsidy Programme

Coordinated by RAI Automotive Industry NL and Brainport Development, three large consortia have submitted their projects for the subsidy programme: R&D Mobility Sector (RDM). The projects have a total size of €110.6 million and consist of a total of 65 parties. The assessment and approval is expected by the end of October.

From the initiatives of RAI Automotive Industry NL and Brainport Development, in close consultation with the top sector HTSM and the aviation and maritime sector, the RDM programme was opened by the Ministry of Economic Affairs and Climate (EAC) in May 2021. The aim of the programme is to boost R&D projects, because it is precisely these investments that are under pressure due to COVID-19. As a result of this programme, innovative projects within the Automotive industry can be continued with the financial support. This is necessary to continue to make the necessary steps in enormous challenges in the field of sustainability and digitalisation. The Dutch business community has a good position in the field of these transitions. It is important to maintain this position and expand it wherever possible.

In close cooperation between the industry, RAI Automotive Industry NL, Brainport Development, and knowledge institutes, three important innovative projects have been defined with extensive participation from large companies, SMEs, and knowledge institutes. The projects focus on hydrogen technology (led by DAF Trucks), electrification and charging infrastructure (led by VDL), and digital infrastructure for 'Cooperative, Connected & Automated Mobility' (led by TomTom).

The Dutch government is making €150 million available to the mobility industry through the programme. Consortia from the Automotive, Maritime, and Aviation sectors have the chance to make a claim on the subsidy. Project proposals are tested by an independent committee on the basis of five criteria. In the case of Automotive projects, the HTSM Automotive Roadmap 2020-2030 is the starting point.

For more information about the RDM programme see: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-rd-mobiliteitssectoren-rdm

 


Contactpersoon
Bram Hendrix
Bram Hendrix
Programma Manager Smart Mobility & Internationalisation
+31 6 28 35 99 64
Albie van Buel
Albie van Buel
Managing Director RAI Automotive Industry NL
+31 6 29 81 03 98