Uniforme gemeentelijke aanbestedingsnormen noodzakelijk

15 februari 2018

In het binnenstedelijk (mobiliteits)beleid van veel gemeenten staat het begrip duurzaamheid tegenwoordig centraal. Hans Schaap, manager van RAVO Benelux, is er van overtuigd dat ‘schoon’ vegen op termijn grotendeels het straatbeeld bepaalt. Wel zou hij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart willen pleiten voor algemeen geldende inkoopvoorwaarden en uniforme richtlijnen bij aanbestedingen.

Meer eenduidige focus
In bijna alle gevallen vinden de orders van RAVO, gespecialiseerd in innovatieve veegwagens, hun weg naar gemeenten via aanbestedingen, vertelt Schaap. Dat is een proces waar naar zijn mening nog wel wat op valt af te dingen en dat niet altijd gestroomlijnd en op basis van de meest verantwoorde inzetbaarheid plaats vindt. ‘Het komt regelmatig voor dat de wensen van de gebruikers en de prestaties van het voertuig onvoldoende meewegen en de aanschafprijs doorslaggevend is. Iedere gemeente schrijft zijn eigen aanbesteding uit en hanteert een andere strategie. Dit betekent in de praktijk dat een aanbesteder te maken krijgt met een lappendeken aan wensen en vragen.’

Administratieve rompslomp
Bovendien levert het ontbreken van standaardisatie van gemeentelijke inkoop veel extra administratieve rompslomp op. Dit betekent, betoogt Fleur van der Valk, Manager Communicatie bij RAVO, dat je de bij een bepaalde gemeente opgedane ervaring niet één op één kunt overnemen naar de volgende. ‘Het is niet (meer) zo dat er uitsluitend wordt gevraagd naar een machine die aan een aantal concrete (technische) eisen moet voldoen. Soms worden er zaken gevraagd die er niet toe doen of waarvan men de gevolgen niet goed kan overzien.’

Duur gemeenschapsgeld
Schaap zegt het verder jammer te vinden dat veel gemeenten zich laten leiden door inkoopbureaus indien ze zelf niet over voldoende kennis van aanbestedingen beschikken. ‘Dat levert niet altijd het gewenste eindresultaat op als er in het communicatietraject en de vertaalslag naar het inkoopbureau ruis optreedt of zaken mis gaan. Van der Valk voegt hier aan toe dat dit er vooral bij kleinere gemeenten toe kan leiden dat een machine, die conform de eigen tekort schietende aanbestedingsregels wordt aangeschaft, eigenlijk niet optimaal inzetbaar is. ‘Dan gaat het om duur gemeenschapsgeld.’